SPECIAL INTERVIEW

บริษัท ฟ้าประทาน ดีเวลลอปเม้นท์ เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ จำกัด ผู้ให้บริการด้าน System Integration เทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านระบบรักษาความปลอดภัยนั้น มีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะถือเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า ทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหลาย ๆ เรื่องที่ปรากฏอยู่ตามข่าวต่าง ๆ ก็มักจะถูกคลี่คลาย และแก้ปัญหาได้ผ่านการใช้เ ...

INSPIRECOMM การสร้างทีมงานรุ่นใหม่ เพื่อสร้างสรรค์ระบบรักษาความปลอดภัยอย่างมืออาชีพ

งานด้านระบบรักษาความปลอดภัยถือว่าเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ในด้านวิศวกรรมหลายอย่าง เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งการบูรณาการองค์ความรู้ดังกล่าวผ่านชิ้นงานด้านระบบรักษาความปลอดภัย ถือเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของคนที่ทำงานในด้านนี้ก็ว่าได้ เพราะคนที่จะสร้างระบบรักษาความปลอดภัยให้สาม ...

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีเปิด CCTV Training Center ศูนย์เรียนรู้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในสถานศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย

CCTV ถือเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา CCTV สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในด้านความปลอดภัย รวมถึงยังนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกสาขาอาชีพอย่างหลากหลาย จึงกล่าวได้ว่า CCTV ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในสังคมยุคดิจิทัล เป็นอุปกรณ์อรรถปร ...

บริษัท แอมป์ เทคโนโลยี ซิสเต็ม จำกัด
คุณภาพความปลอดภัยจะนำมาซึ่งความไว้วางใจของลูกค้า

ปัจจุบันเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยถือเป็นสิ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในช่วงที่ต้องมีการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องมีการรวมตัวกันของผู้คนเป็นจำนวนมาก ซึ่งการใช้เพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแล อาจจะไม่เพียงพอที่จะตรวจตราและติดตามสถานการณ์ได้อย่างละเอียดรัดกุม ดังนั้น ...

ชมรมรวมช่างกล้องวงจรปิดไทย จุดรวมพลช่างกล้องวงจรปิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ปัจจุบันอาชีพช่างกล้องวงจรปิดถือเป็นอาชีพที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและในแง่ของความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งในวันนี้ Security Systems Magazine ได้รับเกียรติจาก Admin ชมรมรวมช่างกล้องวงจรปิดไทย ซึ่งถือเป็นจุดรวมตัวของกลุ่มช่างกล้องวงจรปิดที่ใหญ่ที่สุดบนสื่อส ...

บริษัท มาย หมู่บ้าน จำกัด SGOC (Security Guard Operations Center) นวัตกรรมการบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ

บริษัท มาย หมู่บ้าน จำกัด คือผู้พัฒนา Platform ด้าน Smart Community อย่างครบวงจร โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อ เดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2561 โดยประสบผลสำเร็จอย่างสูงในการนำเสนอเทคโนโลยีที่ยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของชุมชนในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบัน มาย หมู่บ้าน ได้ต่อยอดเข้าสู่ เฟสที่ 2.0 โดยได้มุ่งเน้นพัฒนา ...

บริษัท รอยัลเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อัพเดทเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของโลกยุคใหม่

ปัจจุบัน Royaltec คือผู้จัดจำหน่ายและให้บริการด้านระบบเครือข่าย Network อย่างครบวงจร ทั้งการให้บริการคำปรึกษาเพื่อการออกแบบระบบ Network, ระบบ IP Surveillance รวมไปถึงระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งในโอกาสนี้ คุณกิตติภัค วานิจจะกูล Sales Manager ได้ให้เกียร ...

ช่างกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแห่ง CCTV Thailand มุมมองของผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของระบบรักษาความปลอดภัย

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดถือเป็นสิ่งหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในสภาพสังคมยุคปัจจุบัน เพราะถือเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องปราม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน รวมถึงยังสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์เพื่อเป็นหลักฐานในการสืบหาความจริง จากสิ่งไม่คาดฝันที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้กล้องวงจรปิดจึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะต้องมีความพร้อมอยู่เสมอ ...

สัมภาษณ์พิเศษคุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เรื่อง การปรับองค์กรรับมือในยุค COVID-19

ภาพรวมของบริษัทก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทฯ ที่ก่อตั้งในปี 2535 ทำธุรกิจด้าน Information Technology แบบค้าส่งมาตั้งแต่วันแรกที่เริ่มธุรกิจจนถึงปัจจุบัน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2547 บริษัทฯ เน้ ...

สัมภาษณ์พิเศษคุณธวัช ภักดีกิจ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไวเด้น เทรดดิ้ง จำกัด เรื่อง การปรับองค์กรรับมือในยุค COVID-19

ภาพรวมของบริษัทก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดCOVID-19 บริษัท ไวเด้น เทรดดิ้ง จำกัด เราเป็นบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมครบวงจร ซึ่ง “อุตสาหกรรมโทรคมนาคม” ยังคงเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ และสร้างโอกาสในการเติบโตของเศรษฐกิจในทุกๆ กลุ่ม และบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างสม่ ...

บริษัท ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ มีเดีย จำกัด

SECURITY SYSTEMS MEDIA CO.,LTD