Training Course AI CCTV Design ICT Standard

Share

Loading

หลักสูตรการออกแบบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดปัญญาประดิษฐ์ มาตรฐานไอซีที
AI ช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยการทำงานที่ยุ่งยากนั้นง่ายขึ้น

ลิ้งค์ลงทะเบียน
https://forms.gle/GRYkL8nEdPwxaPu28