ILINK ปลื้มคว้ารางวัล “หุ้นยั่งยืน” 2 ปีซ้อน พร้อมรับโล่ “นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น” จากเวที SET Awards 2020

Share

Loading

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 อีกทั้งได้รับโล่รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น หรือ Outstanding Investor Relations Awards ประจำปี 2563 กลุ่มรางวัล Business Excellence จากงานประกาศผลรางวัล SET AWARDS 2020 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ดร.ชลิดา อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ พร้อมด้วย คุณวริษา อนันตรัมพร ผู้จัดการทั่วไป เป็นตัวแทนรับมอบ จากดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร

จากการที่ ILINK ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้น THSI เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่อง และได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2563 นี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะ “เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน” นำแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ มีการเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น สร้างโอกาสทางธุรกิจพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต โดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (ESG) นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทั้งองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก 20
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310