Smart City Surveillance แท้จริงคืออะไร? แล้วอะไรคือปัจจัยความสำเร็จ

Share

Loading

Smart City ผมเชื่อว่าทุกท่านคงพอทราบถึงคำตอบที่ถูกพูดถึงกันมานานในช่วงหลายปีมานี้ พร้อมกับเทคโนโลยีในด้านต่างๆที่ออกมารองรับโลกของ Smart City ที่เกิดขึ้น แม้หลายๆเมืองทั่วโลกกำลังจะขับเคลื่อนเมืองไปสู่ Smart city เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย บทความนี้จะพาท่านผู้อ่านมาทำความเข้าใจกับคำว่า Smart city ทั้งในไทย และปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลให้ Smart city ประสบความสําเร็จ

คุณให้คำนิยามของ ‘Smart City’ ว่าอย่างไร

      Smart City ในนิยามของเราคือการพัฒนาและบรูณาการท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้วยเหตุนี้ CCTV THAILAND จึงมองว่า การที่เราจะขับเคลื่อนเมืองไปสู่ Smart city ได้นั้นจำเป็นที่จะต้องมีเทคโนโลยีและความรู้ที่สามารถช่วยสนับสนุนโครงการ Smart city เพื่อประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของนโยบายของภาครัฐ

ปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ Smart City ประสบความสำเร็จ

Smart City ไม่ใช่นโยบายที่ดำเนินด้วยการบริหารจากบนลงล่าง (top down) แต่เป็นการที่องค์กรต่างๆ และผู้คนในเมืองรวมพลังกันเพื่อทำให้ระบบโดยรวมมีประสิทธิกาพ

  • บริษัทต่างๆ จะต้องมีใจรักในการบริการผู้คน ไม่ใช่แค่ดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อตลาดเพียงอย่างเดียว โดยบริษัทมีหน้าที่คิดค้น solution ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในเมืองให้ดียิ่งขึ้น
  • หากกลยุทธ์เกี่ยวกับ Smart City ถูกดำเนินอย่างหมาะสม ประชาชนจะเป็นผู้มีอำนาจหลักในการพัฒนา ท้ายที่สุดแล้วความสำเร็จของโครงการต่างๆ ที่ดำเนินโดยภาครัฐและภาคเอกชนดูได้จากว่าประชาชนนำกลยุทธ์เหล่านั้นไปบูรณาการในชีวิตประจำวันของตัวเองอย่างไร

3 ขั้นตอนสำคัญที่จะหล่อหลอมการพัฒนา Smart City

  1. วางแผน (Plan)

ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องออกแบบ Solution Smart City ที่เหมาะกับความต้องการของประชาชน วัตถุประสงค์ของการวางแผนคือเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความประสงค์ของผู้อยู่อาศัยให้มีประสิทธิภาพและราบรื่นยิ่งขึ้น ทุกการวางแผนต้องเริ่มต้นให้ความสำคัญที่คนก่อนเสมอไม่ใช่เทคโนโลยี โครงการ Smart City หลายแห่งต้องประสบความล้มเหลวเนื่องจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีมากกว่าความต้องการและพฤติกรรมของคน

  1. จัดหา (Provide)
  • ไม่มองว่าข้อมูลและเทคโนโลยีเป็นเพียงแค่การลงทุนที่สิ้นเปลืองอีกต่อไป เนื่องจากทั้งสองสิ่งเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ในการพัฒนา Smart City
  • ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ในการใช้งานจริงมากกว่าเทคโนโลยีที่เน้นเรียกความสนใจ เช่น การนำ Solution หรือเทคโนโลยีต่างๆมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตน เป็นต้น
  1. หาพันธมิตร (Partner)

การร่วมมือกันระหว่างกาครัฐ บริษัทเอกชน สถาบันต่างๆ และประชาชน อย่างสร้างสรรค์และสมัคร สมานกันจะช่วยให้เกิดการสร้าง solution และมูลค่าที่ดียิ่งขึ้นในการพัฒนา Smart City สำหรับ สถานการณ์ปัจจุบัน ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความสำคัญตรงนี้อาจลดลง

ยกตัวอย่างกรณี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เป็นเทคโนโลยีที่รวบรวมภาพวิดีโอจากเครือข่ายกล้องวงจรปิด CCTV กว่า 1,000 ตัวของหน่วยงานภาครัฐ (ตำรวจและองค์กรท้องถิ่น) และในอนาคตอาจมีการนำภาพวงจรปิดจากระบบความปลอดภัยของภาคเอกชนมาใช้ประกอบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเทคโนโลยี

สิ่งที่อยากฝากทิ้งท้าย

เรื่องของการนำ solution หรือเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ ต้องเข้าใจปัญหาของท้องถิ่นของตนเองเพื่อนำเทคโนโลยีแก้ไขปัญหานั้นจริงๆ เริ่มต้นจากอะไรที่สามารถจับต้องได้จริงโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆ ก่อน แล้วจึงขยายผลออกไปในวงกว้าง เมื่อประสบผลสำเร็จเราก็นำเป็นต้นแบบเพื่อไปใช้ในเมืองทั้งเมือง เพราะ Smart City ไม่ใช่สิ่งที่จะเร่งรีบทำได้ แต่จะต้องเป็นสิ่งที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนทั้งเมืองเป็นสำคัญ

บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด
143 สวนสยาม ซอย 7 ถนนสวนสยาม
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230

cctv.co.th