AIS Business, Thai IoT, DEPA และมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดประชุมด้าน IoT

Share

Loading

AIS Business ผนึก สมาคม Thai IoT – DEPA – มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้าน IoT ครั้งแรกในไทย โชว์เคสงานวิจัย IoT 2 – 3 ธ.ค.นี้

AIS Business ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรมโซลูชัน IoT ครบวงจร ที่ได้รับความไว้วางใจเลือกใช้บริการจากองค์กรชั้นนำ ครองส่วนแบ่งทางการตลาดด้าน IoT เป็นอันดับ 1 ผนึกกำลัง สมาคมไทยไอโอที และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเป็นพันธมิตรสนับสนุนและผลักดันการใช้เทคโนโลยี IoT ให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายและเป็นรูปธรรม พร้อมยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำด้าน IoT แห่งอาเซียน

            นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร เอไอเอส กล่าวว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยี IoT นับเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงและได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพราะเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็น Smart City ในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมา เอไอเอส ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมโซลูชัน IoT เพื่อประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโครงข่าย IoT ทั้ง NB-IoT และ eMTC ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศเป็นรายแรกและรายเดียวในไทย ตลอดจนการสนับสนุนและร่วมพัฒนานวัตกรรม IoT ให้กับทุกภาคส่วนผ่านโครงการ AIS IoT Alliance Program หรือ AIAP เพื่อสร้าง IoT ecosystem ของประเทศให้แข็งแกร่งนั่นเอง

AIS 2

            ในโอกาสนี้ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรร่วมกับสมาคมไทยไอโอที และมหาวิทยาลัยศรีปทุม  เพื่อยกระดับเทคโนโลยี IoT ของไทยให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น ภายใต้ความร่วมมือนี้ เอไอเอส และ AIAP จะเข้ามาสนับสนุนการทำงานของสมาคมฯ ทั้งในด้านองค์ความรู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีให้กับสมาชิกสมาคมฯ และประชาชนที่สนใจ, การเปิดให้นำโซลูชัน IoT ที่พัฒนาขึ้นมาทดลองทดสอบบนโครงข่าย IoT จริง และการจัดประชุมวิชาการงานวิจัยด้าน IoT ที่พร้อมนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นโซลูชันที่ให้บริการได้จริงในอนาคต ซึ่งจะช่วยส่งเสริมขีดความสามารถบุคลากรด้าน IoT ของไทย เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้าน IoT แห่งอาเซียนในอนาคต”

            นายกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคมไทยไอโอที กล่าวว่า “สมาคมไทยไอโอทีก่อตั้งขึ้นภายใต้เป้าหมายที่ต้องการสร้างความตระหนักรู้และเพิ่มขีดความสามารถด้าน IoT ให้กับประเทศไทย และได้รับการสนับสนุนจาก DEPA เพื่อก้าวสู่การเป็น IoT Hub of ASEAN ในอนาคต เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับ เอไอเอส ในการสนับสนุนและผลักดันการใช้เทคโนโลยี IoT ให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายและเป็นรูปธรรม ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพทั้งในด้านบุคลากรไทยและโครงสร้างดิจิทัลพื้นฐานด้าน IoT ของประเทศจากการมีโครงข่าย IoT ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ การเดินหน้าเพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม IoT เพื่อการพัฒนาประเทศจึงมีโอกาสเกิดขึ้นได้อย่างมากมาย”

AIS 3

            ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า “ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มีความร่วมมือกับเอไอเอสและสมาคมไทยไอโอที ในมิติที่เชื่อมโยงกับภาคการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี Internet of Things อย่างต่อเนื่อง การนำผลงานวิจัยเชิงวิชาการมาสร้างโอกาสและต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และยกระดับสู่สากล ถือว่าเป็นมิติใหม่ที่น่าสนับสนุน และจะสามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาผลงานวิจัยขึ้นหิ้งได้ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการนำไปสู่การสร้างความเชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เข้าหากันได้อีกด้วย”

            ประเดิมความร่วมมือแรกกับการผนึกกำลังจัดงาน Thai IoT International Conference งานประชุมวิชาการด้าน IoT ครั้งแรกของประเทศไทย ผสมผสานระหว่างการจัดการประชุมเชิงวิชาการ (Academic conference) และการหาผู้ร่วมลงทุนทางการค้า (Pitching) ซึ่งนักวิจัยที่มีผลงานทางด้าน IoT สามารถนำเสนองานเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ และสามารถนำผลงานไปเสนอเพื่อหาผู้ร่วมลงทุนในธุรกิจได้ โดยผลงานที่จะนำมาเสนอในงานนี้ จะต้องมีงานวิจัยรองรับ พร้อมต่อยอดเป็นธุรกิจ หรือนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้

AIS 4

            สำหรับหัวข้องานวิจัยด้าน IoT จากสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะครอบคลุม 8 หัวข้อ ได้แก่ ด้านการเกษตร การท่องเที่ยว สุขภาพ อุตสาหกรรม พลังงาน โลจิสติกส์ ด้านการจัดการและสังคมศาสตร์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ IoT โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม 2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://tiicthailand.com/