มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดงาน ปทุมธานีเมืองอัจฉริยะ

Share

Loading

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดงาน ปทุมธานีเมืองอัจฉริยะ หรือ Pathum Thani Smart City

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดงาน ปทุมธานีเมืองอัจฉริยะ หรือ PATHUM THANI SMART CITY ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ห้องเอเวอร์กรีน จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายพงศธร กาญจนจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน งานปทุมธานีเมืองอัจฉริยะ หรือ PATHUM THANI SMART CITY เป็นงานประชุมสัมมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะอันนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน มีผู้เข้าร่วมงานเช่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เทศบาลท้องถิ่น มหาวิทยาลัย และประชาชนที่สนใจ ทั้งในจังหวัด ปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา ซึ่งงานนี้ได้รับการสนับสนุนการจัดงานจาก ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa

นายพงศธร กาญจนจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 

กล่าวว่า จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดที่มีประชาชนอาศัยอยู่ทั้งในหมู่บ้าน ชุมชน มีโรงงานอุตสาหกรรม มีอัตลักษณ์ วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว มีทรัพยากรต้นทุนธรรมชาติ มีของดีในแต่ละพื้นที่ที่หลากหลาย และกำลังเผชิญกับปัญหาใหม่ๆ อาทิ ปัญหาด้านความปลอดภัย ความแออัดของจำนวนประชากรของชุมชน การจราจร มลภาวะสิ่งแวดล้อม ทั้งขยะ ฝุ่นละอองในอากาศ ปัญหาสุขภาพ การนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้สอดรับกับบริบทของเมือง จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยบรรเทาความรุนแรง และแก้ปัญหาของท้องถิ่นได้ สามารถใช้นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพความคล่องตัวในการทำธุรกิจ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ส่งเสริมการค้าขายทางออนไลน์ เพิ่มช่องทางการค้าการทำธุรกิจให้กับประชาชน เช่น การเกษตร ท่องเที่ยว และพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวต่อว่า การจัดงานกิจกรรมในวันนี้ ถือเป็นความร่วมมือกันของภาครัฐสถาบันการศึกษา ภาคเอกชนตลอดจนภาคประชาชน จะเป็นพลังสำคัญในการผลักดันให้ปทุมธานีขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยแนวคิดการสร้างเมืองหรือบริหารจัดการเมือง บนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดและเหมาะสม ช่วยแก้ไขปัญหาอันสลับชับซ้อนของเมืองและท้องถิ่น ตลอดจนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในบริหารเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากร ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

PATHUM THANI SMART CITY หรือ ปทุมธานีเมืองอัจฉริยะ

งานประชุมสัมมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดจัดงาน PATHUM THANI SMART CITY หรือ ปทุมธานีเมืองอัจฉริยะ โดยมีบริษัท ซิเคียวริตี้ ซิสเต็ม มีเดีย จำกัด เป็นผู้จัดงานซึ่งเป็นงานประชุมสัมมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน สร้างการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะทั้งโครงสร้างและการเขียนโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ พร้อมทั้งความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมของเมืองอัจฉริยะอันนำไปสู่การพัฒนาประเทศในระดับท้องถิ่น

โดยกิจกรรมภายในงานมีการบรรยายจากนักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี และนวัตกรรม การแสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ พร้อมการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมงานด้วยกิจกรรม Workshops ระดมความคิดเสนอไอเดีย นำไปสู่การแก้ไขปัญหาทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน คณาจารย์นักวิจัย และนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนหน่วยงานที่สนใจ 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ ทั้งโครงสร้างและการเขียนโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับท้องถิ่น พร้อมทั้งขานรับ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ให้เกิดเป็นรูปธรรม และเพื่อช่วยลดงบประมาณ เพิ่มประสิทธิภาพงานของโครงการ

 

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน
ติดต่อสอบถามและประสานงาน
คุณธัญญา บุญรองเรือง
T. 02 0547755     M. 086 9843245
Email: smartcitythailand2021@gmail.com