“กฎหมายห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์” พาณิชย์เปิดรับความเห็นเพื่อปรับปรุง

Share

Loading

กรมการค้าต่างประเทศเปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงกฎหมายห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีมติการประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 และครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เห็นชอบรายการพิกัดศุลกากร และรหัสสถิติสำหรับของเสียอันตรายภายใต้อนุสัญญาบาเซล จากระบบฮาโมไนซ์ ปี 2017 (HS 2017) เป็นระบบฮาโมไนซ์ ปี 2022 (HS 2022) และให้กรมการค้าต่างประเทศปรับปรุงรายการสินค้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2563 เป็นระบบ HS 2022 และเพิ่มรายการห้ามนำเข้าสินค้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ 19 รายการ เฉพาะรหัสสถิติ 899 ซึ่งเป็นของเสียเคมีวัตถุตามบัญชี 5.2 ลำดับที่ 2.18 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.2556 ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และเป็นของเสียตามภาคผนวก 8 (List A) ของอนุสัญญาบาเซล ดังนี้

(1) โมดูลจอแสดงผลแบบแบน จะมีจอไวสัมผัสประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม 5 รายการ (พิกัดฯ 8524.12.00 8524.19.00 8524.91.00 8524.92.00 และ 8524.99.00)

(2) เว็บแคมเมอรา 1 รายการ (พิกัดฯ 8525.89.30)

และ (3) เศษและของที่ใช้ไม่ได้ทางไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 13 รายการ (พิกัดฯ 8549.12.10  8549.12.20  8549.12.90  8549.19.10  8549.19.20  8549.19.90  8549.21.00  8549.29.00  8549.31.00  8549.39.00  8549.91.10  8549.91.90 และ 8549.99.00)

รวมรายการสินค้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ทั้งสิ้น 463 รายการ

เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. …. กระทรวงพาณิชย์

แหล่งข้อมูล

https://www.bangkokbiznews.com/environment/1090977