บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด

Share

Loading

มุ่งมั่นในการพัฒนา นำพาสู่เทคโนโลยี

บริษัท ซีซีทีวี(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ซีซีทีวี(ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ 2 ปีซ้อนเป็นเสมือนเครื่องหมายเชิดชูเกียรติทุกท่านสู่การเป็นต้นแบบ SME ที่มีความสามารถในการบริหารกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตราฐานที่ดี มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล และได้รับการรับรองมาตราฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจ ทั่วโลกให้การยอมรับ เพื่อแสดงถึงความเป็นเลิศในด้านคุณภาพและการบริการ รวมถึงความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ตัวแทนจำหน่ายขององค์กร

บริษัท ซีซีทีวี(ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 ซึ่งปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนมากกว่า 100 ล้านบาท บริษัท ซีซีทีวี(ประเทศไทย) เริ่มต้นธุรกิจเป็นผู้นำเข้าอุปกรณ์ระบบ Smart City และ IoT อีกทั้งยังสามารถพัฒนาระบบ Software ให้ใช้ควบคู่กับ Hardware สามารถตอบโจทย์ระบบ Smart City Thailand 4.0 ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ระบบกล้องวิดีโอเฝ้าระวังแบบเครือข่าย, ระบบป้องกันการบุกรุก, ระบบการเข้าออกอาคาร, ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบเสียงประกาศ และระบบห้องประชุมทางไกล

บริษัท ซีซีทีวี(ประเทศไทย) ในฐานะบริษัทชั้นนำของประเทศไทย ที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานชั้นนำและภาครัฐ ในการนำเสนอระบบรักษาความปลอดภัยแบบเครือข่าย ระบบสื่อสารเสียงและวิดีทัศน์แบบเครือข่าย ระบบอุปกรณ์พื้นฐานของเครือข่าย และในฐานะที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักของผลิตภัณฑ์ชั้นนำของโลก อาทิเช่น ระบบวิดีโอเฝ้าระวังแบบเครือข่าย, ซอฟต์แวร์บันทึกกล้องวงจรปิด โดยระบบจัดการวิดีโออัจฉริยะ(AI) รวมถึง ระบบป้องกันการบุกรุก, ระบบการเข้าออกอาคาร, ระบบป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น บริษัท ซีซีทีวี(ประเทศไทย) ได้มีแนวคิดที่จะต่อยอดและพร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพและโซลูชั่น

Vision / Mission
วิสัยทัศน์และพันธกิจของทางบริษัทฯ

  • ผู้นําการจัดการระบบ Smart City และระบบบริหารเมืองอัจฉริยะ
  • เป็นพันธมิตรกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานระดับโลก
  • ยกระดับมาตรฐานความรู้และเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า
  • ขยายฐานลูกค้าที่มีศักยภาพในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์
  • มีธรรมมาธิบาลในการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

12th Anniversary

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 อย่างเป็นทางการ … กับ “ซีซีทีวี (ประเทศไทย)”

บริษัทฯ ในฐานะบริษัทชั้นนําของประเทศไทย ที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนจัดจําหน่ายสินค้าที่ได้รับมาตราฐานระดับโลก ระบบรักษาความปลอดภัยแบบเครือข่าย ระบบสื่อสารเสียงและวิดีทัศน์แบบเครือข่าย ระบบแสงสว่างเมืองแบบอัจฉริยะและระบบแสง UVC รวมถึงระบบอุปกรณ์พื้นฐานของเครือข่าย

ด้วยความมุ่งมั่นอย่างยาวนาน เราสัญญาว่าจะไม่หยุดพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน พร้อมกับดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยความเอาใจใส่ ด้วยปณิธานที่ว่า

“มุ่งมั่นในการพัฒนา นําพาสู่เทคโนโลยี”

เพื่อตอบแทนความเชื่อมั่นไว้วางใจของลูกค้า รวมถึงผู้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ให้ยืนหยัดอย่างมั่นคงตลอดมา

Reference in Thailand

บริษัท ซีซีทีวี(ประเทศไทย) จํากัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจเรา ในการใช้ผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่นต่างๆ ผ่านทางผู้แทนจําหน่าย ทั่วประเทศด้วยดีเสมอมา ทางบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะนําเสนอบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีที่สุด เพื่อสนองตอบทุกความต้องการ และรองรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของลูกค้า และพันธมิตรทุกรูปแบบ บริษัทฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรของท่านเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิตอล 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท ซีซีทีวี(ประเทศไทย) จํากัด ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ 2 ปีซ้อนเป็นเสมือนเครื่องหมายเชิดชูเกียรติทุกท่านสู่การเป็นต้นแบบ ผู้ประกอบการ SME ที่มีความสามารถในการบริหารกิจการได้อย่าง มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล และได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งเป็น มาตราฐานสากลที่องค์กรธุรกิจ ทั่วโลกให้ความยอมรับ เพื่อแสดงถึง ความเป็นเลิศด้านคุณภาพและการบริการ รวมถึงความมีประสิทธิภาพ ของการดําเนินงานภายในองค์กร เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แก่ตัวแทนจำหน่ายขององค์กร

Corporate Social Responsibility

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีเจตนารมณ์ที่จะทำงานร่วมกับ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัทประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน

บริษัทจึงมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
  • ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  • สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมองค์กรภาครัฐ หรือเอกชนที่มีภารกิจอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมปฏิบัติงานและดำเนินกิจกรรมต่างๆของบริษัทด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัครและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน
  • ไม่สนับสนุนกิจกรรมที่ขัดต่อหลักศีลธรรม หรือก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัทประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติที่มีต่อบริษัท

Smart City

เมืองอัจฉริยะ เชื่อมสังคมเมืองผ่านเทคโนโลยี

เมืองอัจฉริยะ (Smart City) หรือบางท่านอาจคุ้นกับคําว่าเมืองฉลาด คือรูปแบบของเมืองแห่ง อนาคตที่เข้าไปแก้ไขปัญหาสังคมเมือง โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมต่อความต้องการของประชาชนกับระบบงานบริการของทางภาครัฐ และภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เชื่อมเทคโนโลยี สร้างเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว (Disruptive Technology) ส่งผลกระทบต่อไลฟ์สไตล์การดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคม ก่อให้เกิดแนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยนําเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการวางโครงสร้างพื้นฐานระบบงานบริการสาธารณะเพื่อเพิ่มศักยภาพให้เมืองมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของคนทุกเพศทุกวัยได้อย่างตรงจุด ซึ่งนั่นหมายถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมเมืองให้ดีขึ้น จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าผู้บริหารเมืองในยุคนี้ต่างนําแนวคิดการสร้างเมืองอัจฉริยะ (Smart City) มาพัฒนา และวางแผนเมืองให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน

Smart City กับประเทศไทย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในระยะแรกได้วางเป้าหมายการพัฒนาเมืองน่าอยู่ใน 2 พื้นที่ ได้แก่ เขตเทศบาลเมืองป่าตอง และเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต โดยแบ่งพัฒนาออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ Smart Economy และ Smart Living Community เพื่อผลักดันระบบเศรษฐกิจภายในเมือง พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองและนักท่องเที่ยวโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น การสร้างแอพพลิเคชั่นเพื่ออํานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว การเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยครอบคลุมทั่วทั้งเมือง ติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อเพิ่มความปลอดภัย เป็นต้น

สำหรับกรุงเทพมหานคร ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทาง การพัฒนาให้กรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ครอบคลุม 7 ด้าน ได้แก่

1 ด้านการสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility)
2 ด้านการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)
3 ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy)
4 ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)

5 ด้านการปกครองอัจฉริยะ (Smart Governance)
6 ด้านพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People)
7 ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)