บริษัท คอมม์เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานสัมมนา “เหนือกว่ามาตรฐานกับการบูรณาการเทคโนโลยีความปลอดภัยชั้นสูง”

Share

Loading

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 63 บริษัทคอมม์เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ “เหนือกว่ามาตรฐานกับการบูรณาการเทคโนโลยีความปลอดภัยชั้นสูง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ เพื่อสนับสนุนแนวทาง Digital Transformation ด้านการรักษาความปลอดภัยชั้นสูง

ภายในงานสัมมนาได้มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ข้อมูลอัจฉริยะ (Big Data & Data Analytics) ร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และใช้เทคโนโลยีเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการจราจร เขตอุตสาหกรรม สถานพยาบาล ห้างสรรพสินค้า อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงสามารถลดภัยคุกคาม จากการก่อการร้าย ภัยพิบัติ ความมั่นคงปลอดภัยสาธารณะ อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทิล (องค์การมหาชน) และยังได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชั้นนำของโลก เช่น Avigilon a Motorola Solution Company, Firetide a Division of Unicom Global, Anywhere Networks, HID Global Corporation, Alcatel-Lucent Enterprise & AETEK Inc. เข้าร่วมบรรยาย ให้แนวคิด กรณีศึกษา และสาธิตการบูรณาการระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถประยุกต์ใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก