ส่องงบ 188 โครงการ กว่า 1,366 ล้านบาท ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดตราด

Share

Loading

ส่องงบฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 1,366 ล้านบาท ของจังหวัดตราด ทุกโครงการ 188 โครงการ มีทั้งก่อสร้าง ขยาย ปรับปรุง ซ่อมแซมสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการท่องเที่ยว

ในที่ประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดตราด (ก.บ.จ.ตร.) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา จังหวัดตราดได้สรุปส่งโครงการทั้งหมด 188 โครงการ จากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา องค์กรภาคประชาชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ของจังหวัดตราด เป็นงบทั้งหมด 1,366,793,940 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท ของรัฐบาล

หากนำโครงการมาดูอย่างละเอียดแล้ว ส่วนใหญ่เป็นโครงการก่อสร้าง ขยาย ปรับปรุง ซ่อมแซมสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ทั้งถนน น้ำประปาและไฟฟ้า จำนวนถึง 128 โครงการจาก 188 โครงการ เป็นโครงการที่เสนอผ่านจังหวัดจำนวน 48 โครงการ และเป็นโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 80 โครงการด้วยกัน

ส่วนโครงการที่เลือกจะเป็นโครงการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว พัฒนาความสามารถของบุคคล รวมไปถึงการส่งเสริมทักษะในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีโครงการที่เกี่ยวกับประเพณี วิถีชุมชน และวัฒนธรรม

ขณะที่ตำรวจภูธรจังหวัดตราด เสนองบประมาณสูงถึง 150,000,000 บาท กับการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV และระบบเฝ้าระวัง จำนวน 208 ชุด หรือตกชุดละ 721,153 บาท ส่วนโครงการที่มีวงเงินน้อยสุด คือ 50,000 บาท  เป็นโครงการสงเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่และเพาะเห็ดนางฟ้า ของที่ว่าการอำเภอแหลมงอบ

โดยงบประมาณที่จังหวัดตราดเสนอขอไปนั้น ยังคงต้อรอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาต่อไปและอาจจะมีการตัดงบประมาณหรือโครงการการบางส่วนออก ซึ่งจะต้องติดตามกันต่อไปกับงบประมาณฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท ของรัฐบาล

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.77kaoded.com/news/jowotra/1710618

ขอขอบคุณแหล่งที่มา :

https://www.77kaoded.com/news/jowotra/1710618