“เฉลิมชัย” ดีเดย์ลงนาม MOU 14 มหาวิทยาลัยตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตร 77 จังหวัด

Share

Loading

“เฉลิมชัย” ดีเดย์ตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตร 77 จังหวัด ลงนาม MOU 14 มหาวิทยาลัยร่วมปฏิรูปภาคเกษตรครั้งใหญ่

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามบันทึก ความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 115 ว่า กระทรวงเกษตรฯ ขับเคลื่อนนโยบายหลักที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ การตลาดนำการผลิต การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการเกษตร (Big data) การช่วยเหลือปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน การพัฒนาคุณภาพการผลิตและมาตรฐานสินค้าเกษตร นอกจากนี้ ยังได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการเกษตรสมัยใหม่ ตามนโยบาย Thailand 4.0 คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญาในการพัฒนาสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค

นายเฉลิมชัย กล่าวต่อไปว่า กระทรวงเกษตรฯ จึงจัดตั้ง “ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center หรือ AIC)” ขึ้น ให้เป็นแหล่งบริการเกษตรกรที่รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร สามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้พัฒนาต่อยอดการผลิต สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร และให้สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐาน โดยเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันใน 6 ภาคี คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกร ภาควิชาการ และภาคเอกชน โดยมีรูปแบบโครงสร้าง  1 จังหวัด 1 ศูนย์ ซึ่งตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือก โดยในวันนี้เป็นการลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ AIC ร่วมกับ 14 มหาวิทยาลัย ได้แก่

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. มหาวิทยาลัยบูรพา
6. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
9. มหาวิทยาลัยนเรศวร
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
และ 14. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โดยแบ่งการขับเคลื่อนเป็น 12 ศูนย์ AIC ประจำจังหวัด และ 2 ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ

“แนวทางการขับเคลื่อนของศูนย์ AIC นั้น จะเน้นการส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยจะใช้ฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน โดยจะรวบรวม  ช่างเกษตร ปราชญ์เกษตร ซึ่งเป็นเกษตรกรต้นแบบ ที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่    เน้นการจัดการในพื้นที่แปลงใหญ่ ดึงกลุ่ม Young Smart Farmer เข้าร่วม เสริมสร้างองค์ความรู้ทั้งด้าน e-commerce, การสร้าง Story และ Packaging,  รวมถึงมาตรการ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรไทย มีองค์ความรู้ และมีเครือข่ายที่ดี ก้าวเข้าสู่ยุคเกษตร 4.0 อย่างครบวงจร โดยต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งเบื้องต้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าว

ด้าน นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เป้าหมายในปี 2563 จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ ให้แล้วเสร็จ จำนวน 77 ศูนย์ ภายในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดทั้ง 77 จังหวัด และให้มีศูนย์เครือข่าย AIC ภายในจังหวัด ประกอบด้วย

1) ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้าน เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร
และ 2) ศูนย์วิจัย ทดลอง ทดสอบด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร

โดยศูนย์ AIC จังหวัดมีหน้าที่ดังนี้

1) เป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีทางการเกษตร และภูมิปัญญาทางการเกษตร รวมถึงนวัตกรรมด้านการเกษตรของจังหวัด
2) บริการองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย และสร้างสรรค์
3) พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์และการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตร
4) ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร
5) จัดอบรมเกษตรกร แหล่งเรียนรู้ และสนับสนุน Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer
6) ผลักดันเทคโนโลยีทางการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตร ผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์
7) ออกแบบ และจัดทำแผนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และเกษตรกร รวมถึงประสาน อำนวยการ ขับเคลื่อน กำกับ และติดตามประเมินประเมินผล         การดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด
8) พัฒนา เสริมสร้างการเชื่อมโยงความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ระดับประเทศและระดับโลกในความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัด และภูมิภาค
และ 9) เชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์เครือข่าย AIC จังหวัด

ขอขอบคุณแหล่งที่มา :

https://www.moac.go.th/news-preview-421891792014