FCC เริ่มเก็บข้อมูลอุปกรณ์ Huawei และ ZTE ที่ถูกใช้ในสหรัฐอเมริกา

Share

Loading

คณะกรรมการการสื่อสารแห่งสหรัฐอเมริกา (US Federal Communications Commission – FCC) ได้เริ่มเก็บข้อมูลการใช้งานจากผู้ให้บริการเครือข่ายที่ใช้งานอุปกรณ์โครงข่ายจาก Huawei และ ZTE ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของ FCC หากผู้ให้บริการเครือข่ายต้องการใช้งานอุปกรณ์โครงข่ายของ Huawei และ ZTE

โดยวุฒิสภาได้มีการลงมติเอกฉันท์ สำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายที่ใช้เงินกองทุนในการเปลี่ยนอุปกรณ์โครงข่ายไปใช้ของ Huawei และ ZTE ในพื้นที่ห่างไกลโดยคณะกรรมการการสื่อสารจะเก็บข้อมูลจากการใช้อุปกรณ์โครงข่ายของ Huawei และ ZTE

ขอขอบคุณแหล่งที่มา :

https://www.cnet.com/news/fcc-now-collecting-data-on-huawei-use-in-us-networks/