ร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ….

Share

Loading

ร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ….

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้

1. อนุมัติหลักการร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

2. รับทราบรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดำเนินการจัดทำร่างระเบียบฯ ตามข้อ 1. ได้ภายใน 90 วันนับแต่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ

สาระสำคัญของร่างระเบียบ

1. กำหนดให้การสรรหาประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่มีคณะกรรมการสรรหาครบถ้วนตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และหากมีเหตุจำเป็นให้คณะกรรมการสรรหาขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 60 วัน

2. กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการรับสมัครบุคคลที่สมควรได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการไม่น้อยกว่า 3 รายชื่อ หรือรับสมัครบุคคลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 เท่าของจำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว

3. กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

4. กำหนดให้เมื่อคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามจำนวนที่กำหนดตามกฎหมายแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาสิ้นสุดลง

5. กำหนดให้เมื่อคณะกรรมการสรรหาสิ้นสุดลง และกรณีมีเหตุให้ต้องสรรหาประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เริ่มดำเนินการสรรหาก่อนครบวาระของประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

6. กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตามระเบียบนี้ และ ให้ประธานกรรมการสรรหามีอำนาจตีความ และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 7 มกราคม 2563

https://www.ryt9.com/s/cabt/3083239