Data Privacy Day : วันข้อมูลส่วนบุคคล

Share

Loading

Data Privacy Day หรือที่ในสหภาพยุโรป (EU) เรียกอีกชื่อว่า Data Protection Day มีขึ้นในวันที่ 28 มกราคม ของทุกปี ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิและข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง (personal data) สืบเนื่องจากเป็นวันที่คณะมนตรียุโรป (The European Council) ได้ผ่านข้อตกลงคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Council of Europe’s Data Protection Convention) อย่างเป็นทางการ โดยเริ่มครั้งแรกปี 2007 ซึ่งทางยุโรปประกาศเป็น European Data Protection Day และในปี 2009 สหรัฐอเมริกาก็ได้ประกาศให้เป็น National Data Privacy Day ซึ่งเกิดจาการโหวตภายในรัฐสภาฯอย่างเป็นทางการ และในตอนนี้มี 50 ประเทศทั่วโลก (ส่วนใหญ่อยู่ในสหภาพยุโรป) ที่ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรม

เว็บไซต์ของ Council of Europe Data Protection

https://www.coe.int/en/web/data-protection/home

ทางสหภาพยุโรปมีการจัดทำคู่มือ (402 หน้า) สำหรับดาวน์โหลด

https://www.echr.coe.int/D…/Handbook_data_protection_ENG.pdf

และในเดือนมกราคม 2019 ได้เริ่มมีการออก Data Protection Guideline สำหรับ AI กันแล้ว

https://rm.coe.int/guidelines-on-artificial-intelligence-and-data-protection/168091f9d8

ขอขอบคุณแหล่งที่มา :

https://www.facebook.com/monsaks/posts/3196205493726401