สวทช. อว. ร่วมงาน Defense & Security 2019

Share

Loading

สวทช. อว. ร่วมงาน Defense & Security 2019 สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีสองทาง เพื่อความมั่นคงและหนุนอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์  (NSD)  ร่วมจัดงานสัมมนาและนิทรรศการในงาน Defense & Security 2019   ภายใต้ แนวคิด  “The Power of Partnership” ระหว่างวันที่ 18 -21 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี  ซึ่งจัดโดย กระทรวงกลาโหม งานแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์และระบบรักษาความปลอดภัยทางการทหารแห่งภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วโลก เน้นความร่วมมือและการสร้างสัมพันธ์ทางธุรกิจของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ ตามนโยบายส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของรัฐบาล 

            ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์  (NSD) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวถึงการร่วมจัดงานในครั้งนี้ว่า สวทช. ดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งให้ความสำคัญกับการนำงานวิจัยไปตอบโจทย์ประเทศในด้านความมั่นคงและการประยุกต์เชิงพาณิขย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับประเทศ สำหรับในส่วนของเทคโนโลยีด้านความมั่นคงและการประยุกต์เชิงพาณิชย์นี้ ดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ของประเทศในยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 – 2580 มีเป้าหมายเรื่องการสร้างความมั่นคงปลอดภัยและพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและภัยคุกคามในทุกรูปแบบ อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายในการผลักดันให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็น S-Curve ตัวที่ 11 โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) รับผิดชอบในการส่งเสริมและวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสองทาง (Dual-Use Technology) ที่สามารถมีการนำใช้งานได้ทั้งในภารกิจด้านความมั่นคงและสำหรับภาคพลเรือนทั่วไปเชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งสร้างเครือข่าย และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสองทาง เพื่อให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัยให้กับสังคม พร้อมทั้งการตอบกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายนักวิจัย นักวิชาการ และกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิต ผู้ให้บริการและผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง (Defense Industry)

            โดยในงานนี้ สวทช. ได้นำผลงานวิจัยและนำเสนอเทคโนโลยีสองทางประกอบด้วย แอปพลิเคชั่นด้านฐานข้อมูล AI – ระบบรู้จำหน้า / ป้ายทะเบียนรถ ระบบแบตเตอรี่และกราฟิน จมูกอิเล็กทรอนิกส์และการรับรู้กลิ่นในการตรวจสารเสพติด โดรนแจมเมอร์ (Drone Jammer) และระบบบำบัดอากาศ PM 2.5 นอกจากนี้ยังร่วมจัดสัมมนาในหัวข้อ “Impact of the 4th Industrial Revolution on Defense and Security” วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562  เวลา 13:00 – 15:30 น. ณ.ห้องจูปิเตอร์ 11 –  12 โดย ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ นักวิจัยอาวุโส ฝ่ายวิจัยกราฟีนและนวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สวทช. เพื่อจะได้รู้ถึงโจทย์การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อกำหนดทิศทางการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาในภาครัฐ และภาคธุรกิจอุตสาหกรรมป้องกันประเทศต่อไป