มหาวิยาลัยศรีปทุมจับมือกับ 3 สมาคม เซ็น MOU ร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่

Share

Loading

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ที่ผ่านมานี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) กับ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย, สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย และสมาคมไทยไอโอที  โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม, ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ SPU กับ ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT), คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) และ คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคมไทยไอโอที (Thai IOT) เพื่อร่วมกันสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ห้อง Board Room  อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

            การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ 3 สมาคม (AIAT ,ATCI ,Thai IOT) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีทักษะในเชิงลึก สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาวิชาที่นักศึกษาสนใจเพิ่มเติมจากองค์ความรู้ขั้นพื้นฐานของหลักสูตรและเพิ่มศักยภาพและโอกาสของนักศึกษาในการได้รับการจ้างงานภายหลังสำเร็จการศึกษาต่อไปด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา

https://www.spu.ac.th/activities/22682