Smart City Roadshow 2019 @ Burapha University CHONBURI

Share

Loading

มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและ Smart City Alliance จัดงาน Smart City Roadshow 2019 ขึ้น ณ ชั้น 10 อาคาร 10 ปี เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา เป็นงานประชุมสัมมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน Smart City รวมถึงมีการ Hands on-Workshop สำหรับเมืองอัจฉริยะอีกด้วย

            คุณธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน คุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นผู้กล่าวปาฐกถาพิเศษ และรองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน

            อีกทั้งยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ คุณจารุวรรณ เจตเกษกิจ ผู้จัดการสาขาตะวันออกสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล บรรยายเรื่อง Smart City Thailand นโยบายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ, อาจารย์สัญญา เศรษฐพิทยากุล ที่ปรึกษา Asian Institute of Digital and Innovation AIDI บรรยายเรื่อง SQUARE เครื่องมือสร้าง Sustainable & Smart City บนพื้นฐานข้อมูลและความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน, อาจารย์ปฐมพงศ์ วาระนุช วิทยากรพิเศษ ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย บรรยายเรื่อง ระบบรักษาความปลอดภัยที่ถูกต้องสำหรับเมืองอัจฉริยะ, ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ บรรยายเรื่องบทบาทสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สพฉ. กับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

            รวมถึงวิทยากรท่านอื่นๆ อีกหลายท่านที่ให้เกียรติมาบรรยายถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ใน Smart City ด้านต่างๆ ภายในงานยังมีการจัดแสดงเทคโนโลยีสำหรับ Smart City และมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านคอยอธิบายให้ความรู้แก่ทุกท่านที่สนใจอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Hands on-Workshop สำหรับเมืองอัจฉริยะ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจในการร่วมฟังบรรยายและร่วมชมงานจำนวนมาก

depa                           Buu-logo           logo smart city aliiance-01

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล                   มหาวิทยาลัยบูรพา                        Smart City Alliance

https://www.depa.or.th/th                        www.buu.ac.th/

Organize By:

logo-security-systems-magazine

Security Systems Magazine