การร่วมลงนามใน MOU สำหรับ

เดินหน้าพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

Share

Loading

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมานี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ เทศบาลนคร นครราชสีมา โดย นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนคร นครราชสีมา และ บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด โดย นายสาธิต สาตรพันธุ์ กรรมการบริหาร มัลติ อินโนเวชั่น กรุ๊ป ในโครงการความร่วมมือพัฒนาเมือง โคราชสมาร์ทซิตี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนคร นครราชสีมา โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเมืองนครราชสีมาและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ประชาชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำนวัตกรรมมาสนับสนุนสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งการร่วมมือกับเทศบาลนครในครั้งนี้มุ่งพัฒนาด้านการคมนาคมอัจฉริยะ (Smart Mobility) เป็นหลัก โดย มทร.อีสาน เป็นมหาวิทยาลัยที่รัฐบาลให้ความไว้วางใจในการผู้นำทั้งด้านระบบราง ด้านอากาศยาน และด้านโลจิสติกส์ ซึ่งมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมที่จะสนับสนุนและขับเคลื่อนเมืองโคราชสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะได้อย่างเต็มกำลัง

 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา

https://www.rmuti.ac.th/2019/2019/07/22/news2207623/

http://www.koratstartup.com/3678995/

 

click here for english

multi inno

บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด
ที่อยู่ 43/1-3 หมู่ 3 ถนนสุขาประชาสรรค์ 3
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร (02)583-5446
แฟกซ์ (02)583-5346

https://www.multiinno.com/