ดีป้า ปั้นเมืองอัจฉริยะภาคตะวันออก

Share

Loading

depa eastern

ดีป้า รุกหนัก EEC ปั้นเมืองอัจฉริยะภาคตะวันออก จัด “สมาร์ทซิตี้ไทยแลนด์โรดโชว์” ดึงผู้นำเมืองติวเข้มขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืน

            ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ดีป้า กล่าวว่ายุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะ เป็นเรื่องที่รัฐบาลทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ หลายประเทศได้เริ่มพัฒนามาระยะหนึ่งแล้ว โดยหลักการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ คือเมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมายโดยเน้นการออกแบบที่ดีและประชาชนในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในการเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน

            ทั้งนี้ ดีป้าได้จัดงาน “Smart City Thailand Roadshow” ในจังหวัดขอนแก่น ยะลา พิษณุโลก กระบี่ และจังหวัดชลบุรี ครั้งต่อไปจัดที่ อาคารดีป้า ลาดพร้าว ในวันที่ 30 ก.ค. 2562 เพื่อให้เกิดการพัฒนาเมืองตอบสนองนโยบายรัฐบาลต่อการผลักดันการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ กระจาบความเจริญท่าเทียมกันในทุกภูมิภาค คาดว่าจะสามารถสร้างต้นแบบการพัฒนาสู่อาเซียนและโดยเฉพาะปีนี้ ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน เป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อน ASEAN Smart Cities Network (ASCN) เพื่อร่วมสร้างกรอบในการพัฒนา 26 เมืองของประเทศสมาชิกจากการถอดบทเรียนการพัฒนาเมืองแต่ละด้านที่มีความหลากหลายของประเทศไทย

            สำหรับจังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดสำคัญในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีนิคมอุตสาหกรรม 16 แห่ง เขตประกอบการอุตสาหกรรม 2 แห่ง มีหน่วยงานการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 20 แห่ง เป็นแหล่งผลิตกำลังคนสำคัญสู่ตลาดแรงงาน มีโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงกันทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ ซึ่งในอนาคตจะสามารถเชื่อมโยงกันแบบไร้รอยต่อ และยังเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กิจกรรมผจญภัยและแหล่งท่องเที่ยวนานาชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลก

ขอขอบคุณแหล่งที่มา

https://smartcitythailand.or.th/article?roadshowchonburi

 

click here for english

depa

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

https://www.depa.or.th/th