แนะนำประโยชน์และการใช้งาน Wireless Broadband Radio โดย อินสไปร์ คอม มิวนิเคชั่น

Share

Loading

การส่งข้อมูลสามารถสร้างรูปแบบการส่งของระบบได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น
1. การส่งข้อมูลผ่านโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable)
2. การส่งข้อมูลโดยอาศัยโครงข่ายของระบบบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Broadband)
3. การส่งข้อมูลผ่านโครงข่ายสัญญาณดาวเทียม (Satellite)
4. การส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์วิทยุคมนาคมที่ต้องได้รับใบอนุญาต (Wireless Broadband Radio – Licensed)
5. การส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์วิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต (Wireless Broadband Radio – Unlicensed)

head inspire 3

ในกรณีที่ใช้โครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสงนั้นสามารถรองรับขนาดความจุได้สูงแต่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ในการดึงสัญญาณความจุออกมา หากต้องการขนาดข้อมูลความจุมากก็จำต้องหาอุปกรณ์แปลงสัญญาณที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีในท้องตลาดระดับสูง (high-end market) เป็นเหตุให้มีการลงทุนที่สูงขึ้นตาม อีกทั้งการติดตั้งมีขั้นตอนหลายขั้นตอนเป็นเหตุให้ใช้เวลาในการติดตั้งและปรับแต่งระบบมากพอสมควร และการออกแบบในการเดินสายจำเป็นต้องมีเส้นทางที่แน่นอนและจำต้องมีอุปกรณ์ที่เป็นร่องหรือท่อนำทางในบางกรณีของเส้นทางที่ออกแบบการเดินสายเพื่อป้องการความเสียหายจากการกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่นรถเกี่ยวทับ เป็นต้น การซ่อมบำรุงจำต้องมีอุปกรณ์ตรวจวัดและซ่อมแซมที่มีราคาสูง และใช้เวลาในการหาสาเหตุนานพอควร

ในกรณีที่ใช้โครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสงนั้นสามารถรองรับขนาดความจุได้สูงแต่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ในการดึงสัญญาณความจุออกมา หากต้องการขนาดข้อมูลความจุมากก็จำต้องหาอุปกรณ์แปลงสัญญาณที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีในท้องตลาดระดับสูง (high-end market) เป็นเหตุให้มีการลงทุนที่สูงขึ้นตาม อีกทั้งการติดตั้งมีขั้นตอนหลายขั้นตอนเป็นเหตุให้ใช้เวลาในการติดตั้งและปรับแต่งระบบมากพอสมควร และการออกแบบในการเดินสายจำเป็นต้องมีเส้นทางที่แน่นอนและจำต้องมีอุปกรณ์ที่เป็นร่องหรือท่อนำทางในบางกรณีของเส้นทางที่ออกแบบการเดินสายเพื่อป้องการความเสียหายจากการกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่นรถเกี่ยวทับ เป็นต้น การซ่อมบำรุงจำต้องมีอุปกรณ์ตรวจวัดและซ่อมแซมที่มีราคาสูง และใช้เวลาในการหาสาเหตุนานพอควร
ในการออกแบบระบบสำหรับชุมชนแบบยืดหยุ่น จึงเป็นเหตุที่จำต้องหาทางเลือกที่สามารถทำการปรับเปลี่ยนและโยกย้ายอุปกรณ์ได้ตลอดเวลา การส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์วิทยุ Unlicensed จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีความเหมาะสมที่สุด หากมีความต้องการขนาดความจุไม่สูงมากนัก และต้องการความรวดเร็วในการติดตั้งเนื่องจากอุปกรณ์น้อยชิ้น ไม่จำเป็นต้องมีเส้นทางในการเดินสัญญาณ การรับส่งสัญญาณสามารถรับส่งไปแบบจุดถึงจุด (Point to Point) หรือ แบบจุดถึงหลายจุด (Point to Multi Point) สามารถเติมเต็มจุดบอดของกล้องและแอพลิเคชั่นอื่นๆ ที่การเดินสายไม่สามารถเข้าถึงได้ทำงานในกรณีมีสิ่งกีดขวางได้ดี ทั้งการซ่อมบำรุงสะดวก ง่ายและรวดเร็วมีการควบคุมจัดการเฝ้าระวัง (Monitor) ผ่านระบบซอฟต์แวร์ สามารถทราบได้ว่าอุปกรณ์เกิดชำรุดและเสียหายจากสาเหตุใด สามารถนำไปใช้ส่งข้อมูลและสัญญาณภาพในพาหนะเคลื่อนที่ได้

ในการออกแบบระบบไร้สายนั้น สามารถอ้างอิงความต้องการความจุของขนาดแอพลิเคชั่น แสดงดังตารางที่ 1 ได้

head inspire table

การออกแบบระบบเครือข่ายไร้สาย ด้วยอุปกรณ์รับและส่งสัญญาณวิทยุโทรคมนาคมไร้สาย (Wireless Broadband Radio)

สามารถมองรูปแบบการส่งได้ 3 รูปแบบหลักดังนี้
1. การรับและส่งสัญญาณแบบจุดถึงจุด (Point to Point)
2. การรับและส่งสัญญาณแบบจุดถึงหลายจุด (Point to Multi Point)
3. การรับและส่งสัญญาณไปยังพาหนะเคลื่อนที่ (Mobility)

head inspire 52head inspire 5

1. การรับและส่งสัญญาณวิทยุคมนาคมไร้สายแบบจุดถึงจุด (Point to Point Radio)
เหมาะสำหรับการส่งระยะไกลและต้องการขนาดความจุของข้อมูลสูง ใช้เป็นตัวส่งข้อมูลหลักเป็นส่วนใหญ่สามารถใช้ทดแทนหรือเป็นระบบสำรองของการส่งข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว เช่น สายไฟเบอร์ออปติก หากเกิดการขาดและยากเข้าไปแก้ไข ก็สามารถนำการส่งไร้สายจุดต่อจุดไปทดแทนได้ โดยใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงหรือนาทีก็สามารถเซตอัพระบบให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น

head inspire 6

ส่วนประกอบหลักของการรับและส่งสัญญาณวิทยุคมนาคมไร้สายแบบจุดถึงจุด (Point to Point Radio) มีดังนี้
1. อุปกรณ์ภาควิทยุ (Radio Unit)
2. อุปกรณ์จ่ายกำลังไฟและข้อมูลให้อุปกรณ์ภาควิทยุโทรคมนาคมไร้สาย (PoE)
3. สายข้อมูลเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ภาควิทยุและอุปกรณ์จ่ายกำลังไฟและข้อมูล (CAT-5e)
4. อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินในระบบเครือข่ายสายสัญญาณ (PoE Surge Protection)
การจัดชุดอุปกรณ์การส่งระหว่างจุด จากสถานีต้นทางและปลายทางจำต้องมีอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างละ 1 ชุด ดังภาพที่ 4

head inspire 7

2. การรับและส่งสัญญาณวิทยุคมนาคมไร้สายแบบจุดถึงหลายจุด (Point to Multi Point Radio)

head inspire 72

เป็นรูปแบบการส่งแบบที่มีต้นทางจุดเดียวและปลายทางหลายจุด อาทิเช่น จุดควบคุมมอนิเตอร์สัญญาณภาพกล้องวงจรปิด ไปยังจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดตามพื้นที่เทศบาล สัญญาณภาพจากกล้องแต่ละจุดจะถูกส่งมารวม กัน ณ จุดเดียวที่ห้องควบคุมที่สำนักงานเทศบาล การส่งรูปแบบนี้ทำให้ง่ายไม่จำเป็นต้องหาเส้นทางการเดินสายไปยังที่ต่างๆเป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยากการเดินสายสัญญาณ
เหมาะสำหรับการส่งสัญญาณข้อมูลขนาดไม่ใหญ่มาก เช่นสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด สัญญาณข้อมูลการให้บริการอินเตอร์เน็ต เสียงตามสาย ป้ายประกาศ หรือการควบคุมระบบไฟส่องสว่าง ไฟจราจร เป็นต้น

ส่วนประกอบหลักของการรับและส่งสัญญาณวิทยุคมนาคมไร้สายแบบจุดถึงหลายจุด (Point to Multi Point Radio) มีดังนี้
1. อุปกรณ์แม่ข่ายต้นทาง
1.1. อุปกรณ์แม่ข่ายภาควิทยุ (Radio Base Station Unit)
1.2. อุปกรณ์จ่ายกำลังไฟและข้อมูลให้อุปกรณ์ภาควิทยุโทรคมนาคมไร้สาย (PoE)
1.3. สายข้อมูลเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ภาควิทยุและอุปกรณ์จ่ายกำลังไฟและข้อมูล (CAT-5e)
1.4. อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินในระบบเครือข่ายสายสัญญาณ (PoE Surge Protection)
2. อุปกรณ์ลูกข่ายปลายทาง (สามารถมีได้หลายจุด)
2.1. อุปกรณ์ลูกข่ายภาควิทยุ (Radio Subscriber Unit)
2.2. อุปกรณ์จ่ายกำลังไฟและข้อมูลให้อุปกรณ์ภาควิทยุโทรคมนาคมไร้สาย (PoE)
2.3. สายข้อมูลเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ภาควิทยุและอุปกรณ์จ่ายกำลังไฟ และข้อมูล (CAT-5e)
2.4. อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินในระบบเครือข่ายสายสัญญาณ (PoE Surge Protection)

3. การรับและส่งสัญญาณวิทยุคมนาคมไร้สายไปยังพาหนะเคลื่อนที่ (Mobility Wireless Broadband Radio)

head inspire 7
รูปแบบการส่งนี้จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับการรับ-ส่งข้อมูลไร้สายจากจุดหนึ่งไปยังอีกหลายจุด หากแต่จุดลูกข่ายปลายทางจะเปลี่ยนจากจุดที่ยึดมั่นคงที่ (fixed station) ไปเป็นจุดที่มีการเคลื่อนที่ได้ (mobility) เหมาะสำหรับ การส่งข้อมูลจากบนพาหนะ เช่น การส่งสัญญาณภาพและเสียงจากรถตรวจการท้องที่ เรือตรวจการ หรือการให้บริการสัญญาณ Wi Fi บนรถโดยสารสาธารณะ และส่งสัญญาณภาพบนรถโดยสารสาธารณะมายังศูนย์ควบคุมเพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสาร เป็นต้น

จากระบบการออกแบบเครือข่ายไร้สาย หากผู้ใช้ประสงค์จะทำการออกแบบจำนวนของอุปกรณ์และลักษณะพื้นที่รองรับเครือข่ายไร้สาย สามารถดูข้อแนะนำเบื้องต้นได้จาก ตารางที่ 2

head inspire 8

 

head inspire logo

INSPIRE COMMUNICATIONS CO., LTD.
54/159 Moo 8, Phutthamonthon Sai
5 Rd., Bangkrathug, Sam Phran, Nakhon Pathom 73210, Thailand
TEL. (084) 3883221, (085) 4833221
Fax: 02-4827437
Email: sales@inspirecomm.co.th
www.inspirecomm.co.th