Smart City Alliance Thailand

Share

Loading

Smart City Alliance Thailand
ดร.ภาสกร ประถมบุตร
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สิ่งหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เน้นย้ำกับคณะทำงานว่าเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City ต้องร่วมสร้างโดยเอกชน ส่วนภาครัฐจะทำหน้าที่เป็น Facilitator

“สำหรับประเทศไทยนั้น เราอาจกล่าวได้ว่าการพัฒนา Smart City มีลักษณะเฉพาะที่พิเศษกว่าในประเทศอื่น ๆ เนื่องจากว่าในภาคเอกชนมีความตื่นตัวสูง ดังจะเห็นได้จากบริษัทพัฒนาเมืองที่เกิดขึ้นมากมาย และสมาคมต่างๆที่หันมาสนใจการพัฒนา Smart City และมีความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับภาครัฐเพื่อส่งเสริมให้ Smart City เกิดขึ้นและสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม”

จึงได้เกิดการก่อตั้ง Smart City Alliance Thailand ขึ้นมา โดยมีสมาชิกได้แก่ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ Smart City ในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน Infrastructure, Service provider, Human Development รวมถึงหน่วยงานภาคการศึกษา

บทบาทการดำเนินงาน

การก่อตั้ง Smart City Alliance Thailand จัดตั้งขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa) ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นผู้อำนวยความสะดวก และผู้ประสานงานในการพัฒนา Smart City ทั้งระดับนโยบายภาครัฐ สู่ระดับปฏิบัติในภาคเอกชนและรัฐในพื้นที่ให้เป็นไปได้อย่างราบรื่น

โดย Smart City Alliance Thailand เป็นเสมือนจุดรวบรวมปัจจัยที่จำเป็นในการสร้างเมืองอัจฉริยะ ไม่ว่าจะเป็นในด้านนโยบายของรัฐ ด้านองค์ความรู้ต่าง ๆ ตัวอย่างกรณีศึกษาจากเมืองอัจฉริยะต้นแบบ ด้านแหล่งทุน ด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงยังเป็นพื้นที่ซึ่งผู้บริหารเมืองจะสามารถมาพบกับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสำหรับ Smart City เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ตอบโจทย์ตรงกับความต้องการหรือปัญหาของในแต่ละเมือง

สมาชิก Smart City Alliance Thailand

Smart City Alliance ThailandSmart City Alliance Thailand จะมีการประชุมกันเป็นประจำทุกวันอังคารแรกของเดือนที่ depa โดยในการประชุมจะมีการนำเสนอสถานการณ์ กิจกรรม นโยบายภาครัฐ ในเดือนที่ผ่านมา และจะมีการหมุนเวียนกันนำเสนอเทคโนโลยีต่าง ๆ จากสมาชิก หรือในบางโอกาสก็จะเป็นการประชุมสัญจรไปดูงานในพื้นที่ของสมาชิก “นอกจากนี้ผมเองจะนำเสนอความก้าวหน้าของนโยบายจากภาครัฐว่ามีอะไรบ้าง หรือมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ เช่น สถานทูตจากประเทศในยุโรปต้องการที่จะมาจัด event หรือ Business matching ก็สามารถจัดให้พบกับสมาชิกได้เลย”

“สมาชิกของ Smart City Alliance Thailand จะต้องมีคุณสมบัติคือเป็นบริษัทของคนไทย ที่มีคนไทยถือหุ้นเกินครึ่งหนึ่ง หรือเป็นสมาคม มูลนิธิ ที่เกี่ยงข้องกับการพัฒนาเมือง เช่น สมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย, สมาคม Thai IoT นอกจากนี้ก็จะมีสมาชิกที่เป็นบริษัทต่างประเทศที่จดทะเบียนในประเทศไทย เพราะเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่ายังคงต้องพึ่งพาเทคโนโลยีบางอย่างจากเขา”

“อย่างที่ได้กล่าวเอาไว้ว่ารัฐเป็นผู้อำนวยความสะดวก(Facilitator) แต่การสร้าง Smart City ให้เกิดขึ้นได้นั้น จะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้บริหารเมืองร่วมมือกับผู้ประกอบการเทคโนโลยี ซึ่งเราเองก็ได้สร้างปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการพบเจอกัน โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ”

Smart City Alliance Thailand คือกลุ่มคนทำงานจริง ที่จะช่วยพัฒนาเมือง ซึ่งเป็นเหมือนกับ Smart City Hub ที่รวบรวมปัจจัยในการพัฒนาเมืองมาเชื่อมเข้าด้วยกัน หากผู้บริหารเมืองมีความต้องการบริการด้านใดก็จะเข้ามาขอที่นี่ หรือผู้ให้บริการต้องการติดต่อเมือง ก็มาขอที่นี่ หน่วยงานต่างประเทศมาขอจัดกิจกรรม ก็มาขอที่นี่ มันก็จะง่ายและเร็วขึ้น ในปัจจุบันกลุ่มของ Startup และบริษัทพัฒนาเมืองก็เชื่อมเข้ามาด้วยเช่นกัน

การจัดการองค์ความรู้

“ในบางเรื่อง เช่น Smart Bus, Smart Parking หรือปัญหาของมลภาวะ วิธีการหรือ Solution เหล่านี้สามารถที่จะถอดบทเรียน พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ร่วมกันได้ แทนที่จะต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างทำ เพราะปัญหาบางเรื่องจะคล้ายๆกัน”

ปัจจุบันยังมีการสร้างพื้นที่เรียนรู้ลองผิดลองถูกที่เรียกว่า Sandbox ในสภาพสิ่งแวดล้อมคล้ายจริง เช่นที่ สมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะจัดสร้างที่ AIT ตอนนี้ก็มีสถานีทดสอบระบบกล้อง โดยจำลองสถานการณ์เป็นเมือง ให้มีสัญญาณไฟจราจรเพื่อทดสอบระบบฝ่าสัญญาณไฟ ระบบตรวจจับใบหน้าคนจากคลังภาพ ระบบอ่านป้ายทะเบียนเพื่อเปิดไม้กั้น รวมถึงจะเป็นที่ตรวจรับรองมาตรฐานในอนาคต ผู้ประกอบการด้านกล้องวงจรปิดก็สามารถที่จะเข้ามาใช้เป็นสถานีทดสอบ (Proof of Concept) ได้ แนวคิดนี้ก็จะขยายผลสู่บริการอื่น ๆ ของเมือง เช่น 5G Testbed, Autonomous Vehicle track, drone playground ซึ่งเป็นสนามทดสอบที่มีการขออนุญาต Regulator ให้สามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยในขณะนี้ depa ได้วางแผนจะดำเนินการสร้าง sandbox ใน Digital Park Thailand ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกับการสร้าง Ecosystems สร้างเหตุปัจจัยให้เกื้อหนุนต่อการเรียนรู้และก่อให้เกิดการพัฒนา

www.facebook.com/ThaiSmartCity