CCTV ตอบโจทย์ สร้าง Value ให้กับเมือง

Share

Loading

CCTV Consortium ภายใต้การสนับสนุนของ สวทช. เสนอแนวคิดการะประยุกต์ใช้ประโยชน์จากระบบของ CCTV ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ตอบสนองความต้องการของเมือง การจราจร รวมไปถึง Smart City ภายในงาน NAC 2018 โดยได้รับข้อมูลความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลาย
โดยงานนี้จัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ห้องประชุม Auditorium อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี

IMG_7794
ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติมาร่วมปาฐกถาภายในงาน

ในปัจจุบันที่กำลังเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy)  จากแนวคิดของ Smart City หรือ เมืองอัจฉริยะ เริ่มเป็นที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวทางที่หลากหลาย ทางสวทช.ได้เล็งเห็น และความสำคัญในเรื่องนี้ เพื่อการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการศึกษารูปแบบของการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาบูรณาการใช้งานร่วมกัน เพื่อการนำเทคโนโลยี ด้านระบบ Image process ของ CCTV analytics มาปรับใช้กับเมืองเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน  โดยการเสนอแนวคิด และประสบการณ์ของการ พัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของเมือง ซึ่งรวมถึง ประชาชน  นักท่องเที่ยว  เพื่อการสร้างความเชื่อมั่น  ความปลอดภัย และความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพของด้านการบริการ รวมถึงมุมมองด้านการพัฒนาธุรกิจขยายผลสู่รูปแบบการบริการ Business Process as a Service : BPaaS)

IMG_7803

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดตัวสมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ (Intelligent CCTV Association – ICA) ซึ่งต่อยอดมาจากกลุ่ม CCTV Consortium  ที่ทาง สวทช. ให้การสนับสนุนมา จะนำเสนอแนวคิดของการประยุกต์ใช้ และประโยชน์ที่ได้จาก ระบบ CCTV มาส่งเสริมและเน้นเรื่องการท่องเที่ยว โดยยกตัวอย่างของพื้นที่ทางภาคเหนือ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ และบริบทของธุรกิจที่จะเป็นต้นแบบในการขยายผลของการใช้เทคโนโลยีตอบโจทย์ของเมือง