บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด แจ้งเปลี่ยนชื่อแผนกใหม่

Share

Loading

แผนกระบบรักษาความปลอดภัย (Security Systems) เปลี่ยนชื่อแผนกเป็น “เทคโนโลยีอาคาร (Building Technologies)”

บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด แผนกระบบรักษาความปลอดภัย (Security Systems) จะมีการเปลี่ยนชื่อแผนกเป็น “เทคโนโลยีอาคาร (Building Technologies)” เพื่อเป็นการสะท้อนภาพรวมของธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งมีการแบ่งโครงสร้างงานเป็น 2 ส่วนที่ทำงานแยกอิสระกัน ได้แก่ system integration และ product business

1.) System integration ส่วนงานที่ให้บริการด้านการทำโซลูชั่นสำหรับอาคารพาณิชย์ โดยมีประเทศที่จะดำเนินธุรกิจในส่วนนี้ทั้งสิ้น 8 ประเทศ ไม่รวมประเทศไทย ทั้งนี้ ขอบข่ายงานอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค อาทิ ระบบรักษาความปลอดภัยอาคาร ระบบจัดการพลังงาน และระบบจัดการควบคุมอาคารอัตโนมัติ ซึ่งจะให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การวางแผน การติดตั้ง และการใช้งานโซลูชั่นต่างๆ ตลอดจนการบริการอื่นๆให้แก่เจ้าของโครงการแบบเบ็ดเสร็จ

2.) Product business ส่วนงานธุรกิจผลิตภัณฑ์จะแบ่งออกเป็น 3 หน่วยธุรกิจ และยังคงจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั่วโลกผ่านผู้จัดจำหน่าย หรือ system integrator ในแต่ละประเทศ ดังต่อไปนี้
 หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัย (Security) ได้แก่ ระบบวิดีโอ (ระบบโทรทัศน์วงจรปิด) ระบบแจ้งเตือนการบุกรุก ระบบควบคุมการเข้า-ออก และซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย
 หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm)
 หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์ระบบการสื่อสาร (Communications) ได้แก่ ระบบเสียงประกาศสาธารณะ ระบบประชุม และระบบเสียงโปรซาวด์

ขั้นตอนนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อชื่อนิติบุคคลของแผนก

ในธุรกิจผลิตภัณฑ์นี้ จะรวมระบบวิดีโอ (ระบบโทรทัศน์วงจรปิด) ระบบแจ้งเตือนการบุกรุก ตลอดจนระบบควบคุมการเข้า-ออก และซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยเข้าด้วยกัน เป็นหน่วยธุรกิจเดียว คือ “Security” โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ ทางบริษัทฯมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งในอนาคตต่อจากนี้ เราตั้งใจที่จะเป็นผู้กำหนดทิศทางกระบวนการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) และมุ่งเน้นเรื่องการเชื่อมต่อ รวมทั้งโซลูชั่นและการบริการแบบครบวงจร
www.th.boschsecurity.com
info.security@th.bosch.com