SMART LIVING & SAFETY FOR SMART CITY

Share

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับโครงการ “ประเทศไทย 4.0” โดยมีเป้าหมายของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ คือ การขับเคลื่อน 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายในระยะเวลา 3 - 5 ปีข้างหน้า เป็นการเปลี่ยน “ปัญหาและความท้าทาย” ให้เป็น “ศักยภาพและโอกาส”

โดยมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหนึ่งในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ที่มีโอกาสได้ร่วมส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ตามโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้ โครงการพัฒนา Smart Living สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพอัจฉริยะ โดยรองศาสตราจารย์วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ หัวหน้าโครงการ ฯ จึงได้จัดงาน SMART LIVING & SAFETY FOR SMART CITY ในรูปแบบงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการและแสดงเทคโนโลยีสำหรับเมืองอัจฉริยะ

โดยได้เรียนเชิญคณะผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสนใจต้องการเทคโนโลยีและความรู้นำไปใช้งานเพื่อยกระดับและพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันนำไปสู่การเป็น SMART LIVING & SAFETY FOR SMART CITY

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
• เพื่อถ่ายทอดความรู้เข้าใจในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างแท้จริง
• เป็นการฝึกอบรมเชิปฎิบัติการทางด้าน Smart Living & Safety for Smart City
• เพื่อแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ที่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงสำหรับเมือง
• จัดแสดงเทคโนโลยีที่พร้อมนำไปใช้งานได้จริง
• จัดแสดงเทคโนโลยีพร้อมการบรรยายของหน่วยงานรัฐและเอกชน