ชุดข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัด ที่ (น่าจะ) สมบูรณ์ที่สุดในประเทศ

Share

 999 total views

ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม

www.facebook.com/monsaks

DGA ดำเนินการรวบรวมข้อมูล 99 แง่มุม เกี่ยวกับจังหวัดในประเทศไทย เปิดเป็น Open Data เช่น
 
1. ชื่อย่อ และ เลขรหัสจังหวัด
2. ชื่อไทย – อังกฤษ
3. เว็บไซต์ทางการ
4. ที่อยู่ของสำนักงานจังหวัด/ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สำหรับส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
5. จังหวัดสังกัดภาค (เหนือ ใต้ กลาง กลางตอนบน เหนือตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฯ)
6. พื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของตำรวจภูธรภาค
 
7. พื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
8. การกำหนดเขตสุขภาพเพื่อประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
9. การกำหนดพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค
10. การกำหนดพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาค
11. การกำหนดพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
12. การกำหนดพื้นที่ให้บริการของการประปานครหลวงและ
การประปาส่วนภูมิภาค
13. การกำหนดพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของการไฟฟ้านครหลวงและ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
14. การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต กรมพัฒนาที่ดิน
15. การกำหนดพื้นที่ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
16. การกำหนดพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของสำนักศิลปากร
17. การกำหนดพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
18. การกำหนดพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของศาลอุทธรณ์ภาค สำนักงานศาลยุติธรรม
19. การกำหนดพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของศาลปกครองในภูมิภาคและศาลปกครองกลาง
20. การกำหนดเขตศาลของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศาลยุติธรรม
21. การกำหนดพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
22. การกำหนดพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของสำนักงานสรรพสามิตภาคกรมสรรพสามิต
23. การกำหนดพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของสำนักงานคลังเขต
กรมบัญชีกลาง
24. การกำหนดพื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัดของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสาขา
ฯลฯ
 
ลิงค์บน Thailand Open Data Platform: https://data.go.th/dataset/proviceandregionthailand
 
จะมีข้อมูลในรูปแบบ CSV, Excel, JSON, รวมทั้ง Data Dictionary
Credit: ทศพล เชี่ยวชาญประพันธ์ เจ้าหน้าที่ DGA ผู้จัดทำข้อมูล