About us

บริษัท ซิเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ มีเดีย จำกัด

logo security systems magazine

ผู้จัดทำนิตยสาร Security Systems ซึ่งเล็งเห็นถึงความจำเป็นด้านระบบรักษาความปลอดภัยจึงจัดทำนิตยสาร Security Systems ขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ ต้องการเผยแพร่สาระความรู้เทคโนโลยี่และนวัตกรรมกับเกี่ยวระบบรักษาความปลอดภัยเป็นสื่อกลางระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัย ตามข้อกำหนดและนโยบายของภาครัฐ โดยผู้จัดทำนิตยสาร Security Systems ได้แจกจ่ายไปยังกลุ่มผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัย ผู้นำเข้า ตัวแทนจำหน่าย ผู้วางระบบ ผู้ติดตั้ง หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ฯลฯ หากท่านหรือบริษัทของท่านสนใจที่จะนำข้อมูลมาประชาสัมพันธ์ การเปิดตัวสินค้าใหม่ๆ การสัมมนา รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่าน

บริษัท ซิเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ มีเดีย จำกัด
Tel : 02-054-7755
Fax : 02-054-7756
Email : thunya.b@gmail.com
Hotline : 08-6984-3245