โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร: เกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างการบริหารงบประมาณ

Share

Loading

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร: หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างการบริหารงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจการจัดทำร่างขอบเขตงานและการบริหารสัญญาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น