ส่องเทรนด์ Sustrends 2024 ก่อนใคร กับ 6 โจทย์ใหม่ ท้าทายไม่น้อย

Share

Loading

ส่องดูเทรนด์ Sustrends 2024 ก่อนใคร เทรนด์ความยั่งยืนที่กำลังเปลี่ยนโลก เปลี่ยนประเทศไทย พร้อมกับ 6 โจทย์ใหม่ ที่ท้าทายไม่น้อยสำหรับคนทำงาน

ควันหลงงานสัมมนา Sustrends 2024 กับ 50 เทรนด์ความยั่งยืนที่กำลังเปลี่ยนโลก งานสัมมนาความยั่งยืนแนวใหม่ ! โดยงานนี้มีหลากหลายประเด็นความยั่งยืนที่น่าสนใจ และมีการพูดถึงเทรนด์ Sustrends 2024 ก่อนใครเพื่อนด้วย โดย ผศ.ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า จากเดิมปัญหาความยั่งยืนโดยส่วนใหญ่ที่พูดถึงจะมี 17 เป้าหมาย แต่…ในปี 2024 จะมีการปรับเปลี่ยนให้กลายเป็น 6 กลุ่มปัญหา ดังนี้

1 เร่งยกระดับความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตพัฒนาศักยภาพมนุษย์

2 สร้างเศรษฐกิจที่เป็นธรรม ยั่งยืน ดูแลผลกระทบเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อม

3 พัฒนาระบบผลิตอาหารที่ยั่งยืน โภชนาการที่ดี ดูแลผลกระทบของการผลิตอาหารที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

4 เปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรม ยั่งยืน สู่พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น

5 พัฒนาเมือง พื้นที่กึ่งเมือง และดูแลเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาเมือง

6 ยกระดับปัญหาทรัพยากรร่วมระดับโลกกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสภาพอากาศ

“เทรนด์ในอนาคตเราต้องเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงานใหม่เพื่อพลิกโฉมความยั่งยืนรูปแบบใหม่ให้บรรลุโลกที่ยั่งยืนให้ได้ และผลักดัน SDGs ให้ได้จริง

ขณะที่ ‘เรอโน เมแยร์’ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย กล่าวในหัวข้อบทบาทของ UNDP ในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจากภาพรวมของโลกสู่การทำงานในประเทศไทย ว่า ไม่ควรทิ้งใครไว้ข้างหลัง อีกทั้งจะต้องเน้นย้ำถึงการผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ซึ่งทุกภาคส่วนของสังคมสามารถมีส่วนร่วมเพื่อทำให้เกิดขึ้นจริงได้

ทางด้าน ดร.ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวในหัวข้อแผนการพาไทยให้บรรลุเป้าหมาย SDG ภายใต้กรอบเวลาที่ท้าทาย ผ่านการสร้างความตื่นตัว และทำให้คนเข้าใจคำว่า ‘ความยั่งยืน’ และการสร้างความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และคาดว่าแผนความยั่งยืนไทย 5 ปีแรก มีโอกาสประสบความสำเร็จได้ เนื่องจากหลายฝ่ายกำลังเร่งผลักดันแผนชาติให้ไทยก้าวสู่สังคมแห่งความยั่งยืน 100 % ในปี 2023 ดังนั้นจะต้องสร้างความตื่นตัวให้ประชาชนรู้จักความยั่งยืนมากขึ้น พร้อมสร้างความเชื่อมโยง สร้างความมีส่วนร่วม

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในหัวข้อเรื่องการปรับแก้กฎหมายด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร ที่จะส่งผลให้การใช้พื้นที่ต่างๆของเมืองยั่งยืนขึ้น ทำให้ประชาชนใช้ชีวิตในเมืองอย่างมีความสุขขึ้น ซึ่งกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เร็วๆ นี้ รวมถึงการปรับกายภาพของเมืองและเพิ่มความมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้กับเมือง

แหล่งข้อมูล

https://www.springnews.co.th/keep-the-world/sustainable/843051