ดัน“สุราษฎรธานี” นำร่อง Smart City สู่แผนพลังงานอัจฉริยะ จังหวัดแรกของไทย

Share

Loading

กระทรวงพลังงาน” เดินหน้าชู “สุราษฎรธานี” นำร่อง Smart City ลุยแผนพลังงานอัจฉริยะจังหวัดแรกของไทย เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานและบริหารจัดการเมืองสู่ Smart City

เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City เป็นสิ่งที่ประเทศไทยกำลังเร่งเดินหน้าผลักดันกันสุดๆ ซึ่งเป็นรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิและคุณภาพของบริการชุมชน จะช่วยในการลดต้นทุน ลดการบริโภคของประชากร แต่…จะยังคงเพิ่มประสิทธิภาพให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งเป็นการพัฒนาไทยให้เข้ากับยุค 4.0  ด้วยการเอาเทคโนโลยีมาผสานกับการใช้ชีวิตของประชาชน โดยความพยายามในการผลักดันไทยสู่ Smart City ก็ยังขับเคลื่อนไปเรื่อย ๆ ล่าสุดมีการผลักดันเรื่องของพลังงาน โดยนายเพทาย หมุดธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ได้เดินหน้า “การขับเคลื่อนเมืองสู่ Smart City ด้านพลังงาน” ที่จังหวัดสุราษฎรธานี พร้อมเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการและแนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานและบริหารจัดการเมืองสู่ Smart City

ทั้งได้เล็งเห็นความสำคัญพลังงานของประเทศได้ และการบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ซึ่งนับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญจาก 7 กรอบแนวทางของเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City โดยแนวทางการพัฒนาเมืองด้าน smart energy สามารถดำเนินการโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเมือง หรือการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาด ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

ซึ่งนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและใช้พลังงานอย่างสูงสุดแล้ว ผลประโยชน์ที่ได้นอกจากจะเกิดกับหน่วยงานที่ดำเนินการเองแล้ว ยังตอบโจทย์กลยุทธ์สำคัญในการผลักดันประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero emission) ภายในปี ค.ศ. 2065

อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานได้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดสัมมนาเพื่อถ่ายทอดหลักการและแนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเป็นจังหวัดแรกของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานและบริหารจัดการเมืองสู่ Smart City โดยเฉพาะในมิติด้านพลังงาน

นอกจากนี้ยังเดินหน้าทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ  เช่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาให้ความรู้และนำเสนอความคืบหน้าของการดำเนินงานเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาเมืองไปสู่เมือง Smart City

“ได้เร่งแผนการดำเนินงานครั้งนี้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการขับเคลื่อนภารกิจงานและบริหารจัดการ เมืองสู่ Smart City โดยเฉพาะในมิติด้านพลังงาน ผ่านการจัดสัมมนาในครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหลากหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น คณะอนุกรรมการจัดทำแผนด้านพลังงานอัจฉริยะ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี บุคลากรจากส่วนราชการในพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี บุคลากรจากกระทรวงพลังงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะเป็นจุดเริ่มต้นและนำไปบริหารจัดการด้านพลังงานเพื่อพัฒนาสู่ Smart City ในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป”

ด้านนายบันดาล สถิระชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี ที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงพลังงาน ซึ่งจังหวัดก็ได้เตรียมความพร้อมเพื่อตอบรับนโยบาย Smart City ผ่านคณะอนุกรรมการจัดทำแผนด้านพลังงานอัจฉริยะของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัด ซึ่งที่ผ่านมา จังหวัดก็ได้ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ (Depa) จัดทำแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยในแต่ละปี มีการเปิดโอกาสให้เมืองต่างๆ ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเมืองอัจฉริยะ ภายใต้กรอบการพัฒนาใน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านพลเมือง ด้านการดำรงชีวิตอัจฉริยะ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเดินทางและขนส่ง ด้านพลังงาน และด้านการบริหารภาครัฐ ทั้งนี้ในปี 2565 มีเมืองที่ได้รับการประกาศรับรองเป็นพื้นที่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ทั้งหมดจำนวน 15 เมือง ใน 14 จังหวัด ซึ่งรวมถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย โดยมีพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

แหล่งข้อมูล

https://www.springnews.co.th/keep-the-world/energy/842234