ม.เกษตรศาสตร์ และกระทรวงกลาโหม ลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วย “ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ”

Share

Loading

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกระทรวงกลาโหม ทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา โดยมีพลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ผู้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงรวมกัน

ซึ่งวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ จะเป็นการมุ่งเน้นในแนวทางการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและพัฒนาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการและบูรณาการด้านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อเป็นการลดการนำเข้ายุทโธปกรณ์ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทรัพยากร และบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ทำให้เกิดการต่อยอดเพิ่มพูนความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน และได้ปริมาณที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ