TISDA 2020 เทคโนโลยีและนวัตกรรมของความปลอดภัยในยุคดิจิตอล

Share

Loading

ปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทั่วโลกต่างมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้งานในการป้องกันป้องปรามเพื่อช่วยลดปัญหาอาชญากรรมทุกด้าน รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยคัดกรองเบื้องต้นด้านสุขอนามัยเพื่อช่วยควบคุมป้องกันลดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเทคโนโลยี และนวัตกรรมสามารถวิเคราะห์แยกแยะวัตถุ และบันทึกเหตุการณ์ในขณะเกิดเหตุนำไปสู่การติดตามตัวผู้ก่อเหตุได้อย่างถูกต้องรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนั้นปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ปัญหาการจราจร และความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนเทคโนโลยีสามารถช่วยป้องกันป้องปรามและช่วยลดปัญหาเหล่านี้

ลงทะเบียนออนไลน์ TISDA 2020

งานสัมมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของความปลอดภัยในยุคดิจิตอล
พฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน  เวลา 8.00 – 16.00 น. สโมสรตำรวจ ห้องบุณยะจินดา1, 2

กิจกรรมภายในงาน 
08.00-08.45 น.                ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
08.45-09.00 น.                ผู้อำนวยการจัดงานกล่าวรายงาน
09.00-09.30 น.               ประธานปาฐกถาพิเศษ-พิธีการเปิดงาน

09.30-10.00 น.                พิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจ( MOU)
                                            ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับภาคเอกชน
                                            โครงการความร่วมมือทางด้านวิจัยและพัฒนาระบบอัจฉริยะ

10.00-11.00 น.                  Smart City and Smart Mobility
                                            โดย ศ.ดร.เอกชัย สุมาลี
                                            สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.00-11.50 น.                   “Smart Security in 5G Era”ยกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
                                           ในยุค 5G ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
                                                                    ร่วมเสวนาโดย
1. รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
2. ดร วัชรพล บุษมงคล
ประธานสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย
3. คุณ พรนริศ ชวนไชยสิทธิ์
ประธานสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย (Thai Real Estate Association)
4. ดร.นนท์ อัครประเสริฐกุล
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa)
5. มิสเตอร์ เฮนรี่ ออง
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มายหมู่บ้าน จำกัด

11.50-12.20 น.                  นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์โดยคนไทยเพื่อคนไทยในยุคดิจิตอล
                                          โดย อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา
                                          ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12.00-12.50 น.                สามารถรับประทานอาหารพร้อมฟังบรรยายได้ในห้องสัมมนา

12.20-12.50 น.               Business Trends of IoT, 5G and AI Technologies
                                        โดย คุณนิติ เมฆหมอก   นายกสมาคมไทยไอโอที

12.50-13.30 น.              พักและเยี่ยมชมเทคโนโลยี-นวัตกรรม

13.30-14.00 น.             City Data Platform
                                       โดยดร.ภาสกร ประถมบุตร
                                       รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

14.15-14.30 น.              เทคโนโลยีสเก็ตซ์ภาพผู้ต้องสงสัยในยุคดิจิตอล
                                     โดยพันตำรวจเอกชัยวัฒน์ บูรณะ
                                      ผู้กำกับการฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 2

14.30-14.45 น.             พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.45-15.00 น.           Smart PTT เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยเสริมในการปฏิบัติหน้าที่ 
                                     ด้านความปลอดภัย  โดย IR VEE T

15.15-16.00 น.            กิจกรรมเยี่ยมชมเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมแจกของรางวัล

จบงานสัมมนาและกิจกรรม เวลา 16.00 น

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมงาน
 • เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี และนวัตกรรมระบบรักษาความปลอดภัยในยุคปัจจุบันอันนำไปสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ในด้านความปลอดภัย และด้านสุขอนามัยเพื่อช่วยควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจในการดูแล และบริการประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยว นักลงทุนทั้งคนไทย และต่างชาติเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมตามนโยบายของภาครัฐ ก้าวสู่ยุคดิจิตอล
 • เสริมสร้างความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหรือองค์กรในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กลุ่มผู้เข้าร่วมงาน
 • ตำรวจ ทหาร กรมการขนส่งทางบก อปท. ปภ. เจ้าหน้าที่ด้านระบบรักษาความปลอดภัยหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชน เจ้าหน้าที่ด้านไอทีเทคโนโลยี หน่วยงานและมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย
 • ตัวแทนสมาคม อสังหาริมทรัพย์ ห้างสรรพสินค้า โครงการหมู่บ้านจัดสรร
 • กลุ่มผู้แทนจำหน่ายและผู้ให้บริการ
 • นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ประชาชนที่สนใจ ฯลฯ
รูปแบบการจัดงานและกิจกรรมภายในงาน
 • การบรรยายพิศษให้ความรู้จากนักวิชาการ นักวิจัยซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
 • การบรรยายพิศษจากผู้เชียวชาญเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านความปลอดภัย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน
 • การแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากนักวิจัยของไทยที่พร้อมนำไปใช้งาน
 • การแสดงเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มระบบรักษาความปลอดภัย
 • การแสดงเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานด้านเน็ตเวิร์คและเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายสำหรับ Public Surveillance
 • ให้คำปรึกษาพร้อมแนะนำเทคโนโลยี โดยนักวิจัย ผู้เชียวชาญ และวิศวกร จากสถาบันการศึกษา บริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นำมาแสดง
 • นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์สำหรับกล้องวงจรปิด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมของความปลอดภัยบนท้องถนนในยุคดิจิตอล
 • เทคโนโลยีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในยุคดิจิตอล
 • เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในยุคดิจิตอล
 • เทคโนโลยี5G เทคโนโลยีด้านเน็ตเวิร์ค    Internet of Things
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านระบบขนส่ง Intelligent Transportation System

ลงทะเบียนร่วมงาน


ลงทะเบียนออนไลน์ TISDA 2020

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Security Systems Media
นายธัญญา บุญรองเรือง
086-984 3245 , 02 054 7755
Email: thunya.b@gmail.com, thunya@securitysystems.in.th

0