AI FiRST Marketing Management Systems (M.M.S)

Share

Loading

คุณลักษณะ

  • ช่วยในการเพิ่มยอดขาย โดยนำข้อมูลไปจัดการพื้นที่ในร้านอย่างมีประสิทธิภาพ
  • นำข้อมูลไปใช้ในการจัดโปรโมชั่นในร้าน สามารถรู้จัก และ เข้าใจลูกค้ามากขึ้น

ประโยชน์

นำข้อมูลของลูกค้าจากระบบไปต่อยอด ปรับปรุงการจัดวาง และทำการตลาดในร้าน เช่น การเลือกสินค้าให้ตรงกับกลุ่มลูกค้า

ลดการสูญเสียลูกค้าเก่า และ เพิ่มลูกค้า ประจำรายใหม่

M.M.S Package

ตัวอย่างธุรกิจที่เหมาะสม

บริษัท เอไอ เฟิร์ส จำกัด
เลขที่ 9 ชั้น 3,4 ซอยสายสิน ถ. ประชาชื่น
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
Tel : +662-117-9175
Fax : +662-117-9176
E-mail : info@aifirst.co.th
Facebook : AIFirst
Line : ai_first

www.aifirst.co.th