รมว.อุตสาหกรรม เร่งพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอัจฉริยะ

Share

Loading

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. ที่ผ่านมา นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เร่งดำเนินมาตรการณ์ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุตสาหกรรมอาหารและการแพทย์ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีอัตราความต้องการสูงขึ้น อันส่งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 รวมถึงจากผลกระทบของ โควิด 19 ก็ได้ทำให้อุตสาหกรรมด้านอื่น ๆ เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ดังนั้นการยกระดับและเดินหน้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 จึงถือเป็นการดึงนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาสร้างรากฐานการผลิตสินค้าให้แก่เศรษฐกิจของไทยในช่วงครึ่งปีหลังอีกด้วย

นอกจากนี้ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมไทยมีความจำเป็นที่จะต้องมุ่งเน้นในการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ประโยชน์ในด้านของการผลิตสินค้า ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

รวมถึงในสถานการณ์ที่นักลงทุนต่างประเทศในภาคอุตสาหกรรมได้มีการย้ายฐานการผลิต จำถือเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องมีมาตรการณ์เพิ่มส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมไทยให้มีศักยภาพมากขึ้น ตลอดจนต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้านแรงงาน และจะนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการทำงานผ่านระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายอัจฉริยะ อีกทั้งยังนำข้อมูลการทำงานไปวิเคราะห์และประมวลผลสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มศักยภาพให้อุตสาหกรรมไทยสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้

เรียบเรียงโดยทีมงาน Security Systems Magazine

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
www.thairath.co.th

เครดิตรูปภาพ
www.mmthailand.com