ETDA แนะนำวิธีการเซ็นชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลดความเสี่ยงธุรกรรมออนไลน์

Share

Loading

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แนะนำวิธีการเซ็นชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานและเกณฑ์การใช้ที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกรรมออนไลน์

ที่ผ่านมากฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จะรองรับการเซ็นชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้มีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการลงลายมือชื่อบนเอกสารกระดาษหากแต่กฎหมายนี้ก็ยังไม่ได้กำหนดเทคโนโลยีที่ใช้ในการลงลายมือชื่ออย่างเฉพาะเจาะจง

ดังนั้น ETDA ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์ของประเทศจึงได้จัดทำ ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยแนวทางการ เซ็นชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ETDA Recommendation on ICT Standard for Electronic Transactions: Electronic Signature Guideline) เลขที่ ขมธอ. 23-2563 โดยประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาเพื่อเป็นแนวทางและมาตรฐานให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการเลือกใช้วิธีการเซ็นชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เหมาะสมกับการทำธุรกรรมออนไลน์โดยข้อเสนอแนะมาตรฐานนี้ได้มีการรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่ปี 2562 ที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงให้ข้อเสนอแนะมาตรฐานมีความสมบูรณ์ครบถ้วน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา :

https://www.thansettakij.com/content/tech/437678