การบันทึกภาพระบบโทรทัศน์วงจรปิด (2)

Share

Loading

หลักการและเหตุผล

การบันทึกภาพ ในระบบโทรทัศน์วงจรปิดมีความสำคัญเพราะ “ภาพ” เป็น “ข้อมูล” (Data) ที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในทางดีและไม่ดีอย่างมากมาย ประโยชน์ที่แท้จริงของระบบโทรทัศน์วงจรปิดนั้นคือ ภาพที่บันทึกไว้ในเครื่องบันทึกภาพ ซึ่งภาพเหล่านั้นสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น

 • ภาพเพื่อการตรวจจับ การกระทำความผิด (Detection)
 • การสืบสวน เป็นพยานหลักฐาน การกระทำความผิด (Investigation, Evidence & Witness)
 • ภาพเพื่อการทบทวน การทดสอบ หรือตรวจสอบ (Re-evaluate)
 • เพื่อนำไปวิเคราะห์ ในเชิงสอบสวน การศึกษา ค้นคว้าวิจัย (Analytic)
 • เพื่อนำไปเป็นฐานข้อมูลในการเรียนรู้ของระบบอัจฉะริยะ (Machine Learning, Artificial Intelligent)

โทรทัศน์วงจรปิดเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ทำงาน 24 ชั่วโมงตลอดปี
ไม่มีการหยุดพัก ดังนั้นเครื่องบันทึกภาพจึงออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการนี้โดยเฉพาะ

ระบบการบันทึกภาพ (Recording) ประกอบด้วย

 • เครื่องบันทึกภาพ (Recorder)
 • สื่อในการบันทึกภาพ (Recording Media)

เครื่องบันทึกภาพ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

 • ตัวเครื่องบันทึก (Recorder machine : Hard ware)
 • โปรแกรมการบันทึกภาพ (Recorder program: Software)

เครื่องบันทึก มี 2 แบบ คือ

แบบที่1

เครื่องบันทึกภาพที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อบันทึกภาพ (Video Recorder) ภายในเครื่องประกอบด้วย

 • ตัวเครื่อง (Server)
 • ระบบปฏิบัติการ (Operating System)
 • โปรแกรมการบันทึกภาพ (Recording Software)
 • สื่อสำหรับบันทึกภาพ (Hard Disk) มีมาด้วย หรือ เป็นอุปกรณ์เสริมก็ได้

แบบที่ 2

โปรแกรมบันทึกภาพ (Recording Software) จะมีให้เฉพาะแผ่น CD ที่เป็นโปรแกรมเท่านั้น จึงต้องจัดหาอุปกรณ์เพิ่ม คือ

 • เครื่องคอมพิวเตอร์ (Server)
 • ระบบปฏิบัติการ (Operating System)
 • สื่อสำหรับการบันทึกภาพ (Hard Disk)

วิธีการบันทึกภาพ

Stream: ช่องสัญญาณในการส่งภาพจากตัวกล้อง

Stream (1) 1080p        เพื่อการบันทึก มีความละเอียดเท่ากับกล้อง

Stream (2) 720p 30fps เพื่อดูภาพสด (Live View)

Stream (3) CIF           เพื่อดูภาพทางไกล (Remote Monitoring)

ความชัดของภาพบันทึก

ความชัดของภาพที่บันทึก (Recording Resolution) ต้องมีความละเอียด (Resolution) เท่ากับความชัดของกล้อง ตัวอย่างตามภาพประกอบ เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิดมีความละเอียด 1080p:  1920 x 1080 = 2,073,600 Pixels เครื่องบันทึกภาพ จะต้องบันทึกที่ความละเอียด 1920 x 1080 เท่ากัน

การบันทึกด้วยการลดขนาดของความละเอียด (Resolution) เช่นกล้อง 1080p  บันทึกด้วย Stream 720p  เมื่อนำภาพที่บันทึกไว้มาดู (Playback) จะเห็นภาพที่มีความชัดลดลงมากถึง 2.25 เท่า

(อ้างอิง หนังสือ CCTV Fundamental Design: พื้นฐานการออกแบบระบบโทรทัศน์วงจรปิด)