สดช. เปิด Checklist ผู้มีสิทธิ์ขอรับการส่งเสริมในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Share

Loading

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช. สนับสนุนสร้างความเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ผ่านกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลจะเป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ในระยะ 5 ปี ที่ต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพสูงครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างสังคมคุณภาพให้เท่าเทียม ปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลพร้อมทั้งพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา :

https://siamrath.co.th/n/145533