คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงาน Smart City

Share

Loading

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์ ศูนย์การเรียนรู้ ICT – เน็ตประชารัฐ ร่วมหารือผู้ว่าฯ ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนงาน Smart City

ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์ โดยได้ร่วมประชุมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดฯ อาทิ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 และโครงการภายใต้แผนงานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เป็นต้น พร้อมกันนี้คณะฯ ได้เข้าพบ นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงดิจิทัลฯ ซึ่งดำเนินการในพื้นที่ อาทิ งานด้าน Smart City การเก็บข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ เป็นต้น

จากนั้นคณะฯ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะพูดคุยกับผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และเข้าพบ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความสนใจเรื่องการพัฒนาคนในพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์ดิจิทัลในการขับเคลื่อนงานก่อนที่จะเริ่มดำเนินงานด้านพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ได้มอบหมายให้สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา :

https://www.ryt9.com/s/prg/3105504