“ดีอีเอส” ลงนามก.แรงงานลุย Big Data

Share

Loading

นายพุทธิพงษ์  ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า ได้มีพิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ด้านการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน” ระหว่างกระทรวงดิจิทัลฯ โดยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ (GBDI) ในสังกัดของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และกระทรวงแรงงาน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลสำหรับภาครัฐ ภาคธุรกิจ รวมทั้งภาคการศึกษาและประชาชน อย่างเป็นรูปธรรม

ความร่วมมือครั้งนี้ จะส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในการยกระดับศักยภาพแรงงานและขีดความสามารถของแรงงาน การนำข้อมูลเศรษฐกิจด้านแรงงานมาสร้างคุณค่าในการพัฒนาประเทศ และการตัดสินใจเชิงนโยบายบนหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ด้านแรงงานต่างๆ

“ทั้งสองหน่วยงาน จะจัดทำแผนการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด มีการกำหนดกลยุทธ์และมีแผนการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันและใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนจะมีการสำรวจโครงสร้างข้อมูล ระบบข้อมูลสารสนเทศเดิมของกระทรวงแรงงาน เพื่อการพัฒนา Data Platform สำหรับรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ และการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับส่วนราชการ/หน่วยงานอื่นๆ ด้วย ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และแสดงข้อมูลเป็นภาพ (Data Analytics and Visualization)” นายพุทธิพงษ์กล่าว

ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า บทบาทของกระทรวงแรงงาน มุ่งเน้นทำงานเกี่ยวกับ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติ” ดังนั้น จึงมีความสำคัญยิ่งที่กระทรวงแรงงาน และกระทรวงดิจิทัลฯ ต้องร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ข้อมูลที่มีความ “dynamic” เป็นอย่างมาก เนื่องจากการทำงานในมิติของ “คน” และมีความท้าทายจากปริมาณข้อมูลจำนวนมหาศาล ซึ่งมีความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ต้องอาศัยความแม่นยำในการจัดระเบียบและวิเคราะห์ เพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย สำหรับการกำหนดมาตรการต่างๆ รองรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และตลาดแรงงานในทุกมิติ

โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีทำงานในรูปแบบใหม่เพื่อให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) อย่างแท้จริง

ที่มา :

https://www.thansettakij.com/content/tech/424953?utm_source=sub_category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=IT