ข้อควรระวังในการใช้ Cloud Computing

Share

Loading

มีการกล่าวถึงข้อดีของระบบ Cloud Computing และเทคโนโลยีในงานด้าน Cloud Computing กันมาก ทำให้มีข้อสงสัยตามมา ว่าระบบนี้จะมีข้อเสียหรือข้อควรระวังอะไรบ้างที่เราจะต้องนำมาพิจารณาในการตัดสินใจที่จะเลือกใช้ระบบนี้

ด้านความปลอดภัย (Security Aspects)

สำหรับประเด็นด้านความปลอดภัยบนระบบ Cloud Computing ที่ผู้ใช้งานควรระวัง คือ การขาดการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม (Lack of Security) ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เกิดการสูญหายของข้อมูล (Data Lost) รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Regulatory) เนื่องจากการทำงานบนระบบ Cloud Computing นั้น ผู้ให้บริการนอกจากจะเป็นผู้จัดหาทรัพยากรทางด้าน IT มารองรับความต้องการแล้ว ผู้ให้บริการจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของระบบการรักษาปลอดภัยที่เหมาะสมอีกด้วย และเนื่องจากข้อมูลและระบบรักษาความปลอดภัยที่ผู้ให้บริการเป็นผู้จัดหาทั้งหมด ดังนั้นผู้ใช้งานอาจสูญเสียการควบคุมระบบ (Losing of Control) บางส่วน รวมถึงการผูกติดกับผู้ให้บริการที่เลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานแอพพลิเคชั่น การประมวลผลข้อมูล หรือ ฐานข้อมูล จึงเป็นข้อควรระวังในการใช้บริการ Cloud Computing ซึ่งส่งผลต่อข้อตกลงการระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ซึ่งบทบาทอย่างมากในการลดความเสี่ยงนี้

ด้านโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Infrastructure Aspects)

การใช้งาน Cloud Computing เป็นการใช้บริการผ่านการเชื่อมต่อบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศในเรื่องของความครอบคลุมพื้นที่การให้บริการนั้น ส่งผลต่อความสามารถในการเข้าถึงการใช้บริการ Cloud Computing ซึ่งมีข้อจำกัดอยู่ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเริ่มมีการผสมผสานระหว่างบริการ Cloud Computing กับโครงข่ายบรอดแบนด์ไร้สาย เช่น โครงข่าย 3G และ 4G ซึ่งเป็นทางเลือกที่ผู้ใช้สามารถพิจารณานอกเหนือจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ WiFi และ ADSL ทั้งนี้ คาดว่าโครงข่ายบรอดแบนด์ไร้สายจะมีการขยายพื้นที่ให้บริการครอบคลุมพื้นที่และจำนวนประชากรมากขึ้นในอนาคต เพื่อรองรับการมาถึงของโครงข่าย 5G

ด้านความยืดหยุ่นในการใช้งาน (Flexibility Aspects)

ส่วนหนึ่งที่ผู้ใช้งานจำเป็นต้องทำความเข้าใจ คือ ผู้ให้บริการบางรายอาจมีข้อกำหนดในการใช้งาน เช่น ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการติดตั้งแอพพลิเคชั่นเฉพาะด้านที่ต้องการได้เอง อันเป็นผลมาจากความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่าย ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหากระทบกับผู้ใช้งานรายอื่นที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน หรือผู้ให้บริการมีข้อจำกัดเรื่องของการตั้งค่าและปรับแต่ง Internal Software ที่ใช้เฉพาะภายในองค์กร ที่ผู้ใช้งานต้องการย้ายการใช้งานไปอยู่บนระบบ Cloud Computing เนื่องจากระบบโครงสร้างของ Cloud Computing อาจจะไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนผ่านจากระบบ IT แบบดั้งเดิมได้ อันเป็นผลมาจากความแตกต่างของการออกแบบสถาปัตยกรรมของซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา :

https://www.mdes.go.th/