CCTV Fundamental Design in Digital Age

Share

Loading

CCTV Fundamental Design in Digital Age
งานอบรมและเวิร์คช็อปมาตรฐานปฏิบัติสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในยุคดิจิตอล

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานอบรมและเวิร์คช็อปมาตรฐานปฏิบัติสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในยุคดิจิตอล ณ The Connection Seminar Center ถ. รัชดาภิเษก โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมงานสร้างความตระหนักถึงจุดประสงค์หลักของระบบโทรทัศน์วงจรปิด โดยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยภายในงานนี้ มีอาจารย์ปฐมพงศ์  วาระนุช  ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอาจารย์ปัญญา  เหล่าอนันต์ธนา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ออกแบบนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์สำหรับกล้องวงจรปิด มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้