สวทช. อว. หนุนงานวิจัยด้านความมั่นคงของประเทศต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม

Share

Loading

(6 กันยายน 2562) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : โครงการบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ (IM) ศจ. ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (National Security and Dual-Use Technology Center –NSD) จัดงานสัมมนา “Ecosystem of Dual-use Defense Industry – Episode I” จัดขึ้นในวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 9.00- 12.00 . ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.) เพื่อจะได้ทราบข้อมูลที่เป็นโจทย์วิจัยและข้อเสนอแนะ สำหรับเพื่อการวิเคราะห์ และการกำหนดทิศทางการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ อีกทั้งยังเป็นเป้าหมายในการสร้างอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสองทาง (Dual-use Technology) นี้ให้มีความเข้มแข็งต่อไป

Untitled-233

messageImage_1567759728160
ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) สวทช.

      ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (National Security and Dual-Use Technology Center –NSD) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. หน่วยงานวิจัยและพัฒนาให้ความสำคัญกับการนำงานวิจัยไปตอบโจทย์ประเทศในเขิงพาณิขย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับประเทศ ด้วยกลุ่มงานด้าน Dual-use Defense Industry (DI) ภายใต้โครงการบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ (IM) ศจ.  ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (National Security and Dual-Use Technology Center –NSD) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่าย และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสองทาง คือ เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นยุทธภัณฑ์ และยุทโธปกรณ์ การทหาร ตำรวจ  และสามารถประยุกต์ใช้กับทางพลเรือน เพื่อให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัยให้กับสังคม พร้อมทั้งการตอบกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายนักวิจัย นักวิชาการ และกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิต ผู้ให้บริการและผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง (Defense Industry) ที่เป็นเทคโนโลยีสองทาง (Dual-use)

Untitled-23      จากความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการสัมมนาขึ้น แบ่งเป็นตอนๆ ทุกๆ 2 เดือน ในหัวข้อต่างๆ เช่น อากาศยานไร้คนขับ /Drone  UAV, Cyber Security / Data Information, ยุทธโปกรณ์และอุปกรณ์สำหรับการฝึก, ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม / Radar, ด้านพลังงาน / ระบบไฟฟ้า / ระบบแบตเตอรี่, ด้านป้องกันภัยพิบัติ และด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

Untitled-2

      โดยในครั้งนี้เป็นครั้งแรกชื่อ “Ecosystem of Dual-use Defense Industry-Episode I” จัดขึ้นในวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 9.00- 12.00 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.)  เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เป็น Pain point และข้อเสนอแนะสำหรับรวบรวมเป็นเอกสาร White paper กำหนดทิศทางการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในการจัดสัมมนาครั้งต่อไป กิจกรรมสัมมนาครั้งนี้ โครงการบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) สวทช. เพื่อผลักดันให้มีการลงทุนวิจัยและพัฒนางานวิจัยเข้าสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์สำหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักวิจัยและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง (Defense Industry) จำนวนประมาณ 80 คน   และจะจัดครั้งต่อไปวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ในหัวข้อ “การพัฒนาระบบแบตเตอรี่ และการใช้พลังงานทดแทน” เพื่อความมั่นคงและการเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะความต้องการแหล่งพลังงานในอนาคตต่อไป

 

ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

http://www.nstda.or.th/