ILINK ปลื้ม ติดอันดับหุ้นยั่งยืน THSI 2562

Share

Loading

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK ได้รับเลือกหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 ประเภทอุตสาหกรรมเทคโนโลยี กลุ่มที่ 5 ซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้าน

            จากการที่ ILINK ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้น THSI นับเป็นความสำเร็จก้าวที่สำคัญของ ILINK ตลอดระยะเวลา 31 ปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะ “เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน” ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียควบคู่ไปกับการดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมอยู่เสมอ รวมทั้งมีความตั้งใจในการตอบแทนคุณค่าและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ ส่งผลทำให้ กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นับเป็นอีกทางเลือกให้กับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับ ESG

            ทั้งนี้มีบริษัทจดทะเบียน (“บจ.”) ที่ได้เข้ารายชื่อหุ้นยั่งยืนทั้งสิ้น 98 บริษัท ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทชั้นนำที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยคัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยคำถาม 19 หมวด ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นวัดผลในด้านกระบวนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดนโยบาย การตั้งเป้าหมาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ การวัดผลจากการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ซึ่ง บจ. ที่จะได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนจะต้องมีคะแนนผ่านร้อยละ 50 ในทุกมิติ หรือได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนยืนสากล Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ในปีที่มีการประเมิน และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

linkk

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก 20
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

www.interlink.co.th