งานประชุมเสวนาและแสดงนวัตกรรมต่อยอดระบบนิเวศน์ GNSS ร่วมกับเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ

Share

Loading

“ดีป้าหนุนวิสาหกิจวิจัย-พัฒนาชูไทยไอโอทีต่อยอดนวัตกรรม GNSS RTK สำเร็จ”

            ดีป้าปลื้มความสำเร็จโครงการนวัตกรรมต่อยอดระบบนิเวศน์ GNSS ร่วมกับเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (GNSS Ecosystem and Flying IoT Exhibition) เผยพร้อมสนับสนุนวิสาหกิจวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ รองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

            ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าเปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเห็นความสำคัญของการพัฒนาในเทคโนโลยี GNSS RTK จึงได้มีโครงการสนับสนุนวิสาหกิจจำนวน 8 ราย ภายใต้การดูแลของสมาคมไทยไอโอที ในโครงการวิจัยและพัฒนา “นวัตกรรมต่อยอดจาก GNSS RTK” โดยทั้งโครงการมีมูลค่าการวิจัย 30,308,497 บาท เพื่อให้ผลงานวิจัยสามารถนำไปพัฒนาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเหมาะสมในอนาคต และสร้างระบบนิเวศน์ GNSS ในการต่อยอด IoT และเทคโนโลยีโดรน

            ดีป้าจึงร่วมกับสมาคมไทยไอโอทีและมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดทำโครงการวิจัยการประยุกต์ใช้ประโยชน์อากาศยานไร้คนขับและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศรหัสเปิดเพื่อยกระดับความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ได้จัดงานประชุมเสวนาและแสดงนวัตกรรมต่อยอดระบบนิเวศน์ GNSS ร่วมกับเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ ณ โรงแรมเดอะควอเตอร์ ลาดพร้าว อาคารลาดพร้าวฮิลล์ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562

            ภายในงานมีการนำเสนอผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยี GNSS Real-time kinematic (RTK) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุตำแหน่งที่มีความคาดเคลื่อนน้อยเพียง 1-5 ซม. เท่านั้น ซึ่งในประเทศไทยนับว่ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ยังมีการใช้งานน้อย ทั้งที่ระบบ GNSS RTK นั้นเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน หากได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะช่วยส่งเสริมการเติบโตอย่างเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมและภาคบริการต่างๆ ของประเทศไทยในอนาคต อาทิ การใช้งานในกลุ่ม smart city, Automated Driving ที่รองรับการให้บริการ 5G ในอนาคต หรือการพัฒนาของ Internet of Things รวมทั้งความต้องการการใช้งานของระบบ location base service ซึ่งผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการวิจัยครั้งนี้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับระบบนิเวศน์ GNSS RTK ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อ RTK ระบบ Monitoring รวมถึงบริการที่นำ RTK ไปต่อยอดบริการ ทั้งนำไปใช้ในด้านการเกษตร ด้านโลจิสติกส์ ด้านการสำรวจ และด้านการขนส่ง โดยสินค้าและบริการจากโครงการไม่เพียงแต่การวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้าเท่านั้น แต่ยังได้นำไปทดสอบการใช้งานเชิงพาณิชย์กับลูกค้าเพื่อใช้บริการจริง ทำให้ทราบถึงผลลัพธ์จากการใช้งาน แนวทางในการพัฒนาและแผนธุรกิจในอนาคตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

            นอกจากการนำเสนอผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยี GNSS RTK แล้ว ยังมีบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคือ ดร.มนศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และการจัดเสวนาระดมความคิดเห็น “การต่อยอดและทิศทางธุรกิจสำหรับเทคโนโลยี GNSS IoT และ อากาศยานไร้คนขับในอนาคต” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านร่วมเสวนา ได้แก่ คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคมไทยไอโอที, ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, ดร.นรุตม์ สุนทรานนท์ บริษัท เดฟโดรนแมพเพอร์ จำกัด, คุณประสงค์ ประทีปเพิ่มพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอบิทซ์ จำกัด และคุณวันพืช สร้อยระย้า ประธานกลุ่ม GNSS Working group ของสมาคมไทยไอโอที โดยมี ผศ.ดร. ชนินทร์ อัมพรสถิร และ ผศ.ดร.ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้ดำเนินรายการ

            ผู้อำนวยการดีป้า กล่าวต่อว่า ทางดีป้าพร้อมให้การสนับสนุนวิสาหกิจที่มีแนวคิดวิจัยและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ สมาคมไทยไอโอที โทรศัพท์ 092 690 9892

 

สมาคมไทยไอโอที

คุณปัญจะ คล้ายโพธิ์ทอง / เลขาธิการสมาคมฯ

มือถือ 081 817 5988

อีเมล์ : panja@iotthailand.net

 

Thai IoT Logo                          NU_Logo                 depa

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี           สมาคมไทยไอโอที

www.iotthailand.net/index.php/th/      www.sut.ac.th/                                https://www.depa.or.th/th