Smart City Thailand Roadshow 2019 @patumthani

Share

Loading

เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา Security System Magazine ได้จัดงาน Smart City Thailand Roadshow 2019 ขึ้น ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ปทุมธานี ซึ่งเป็นงานประชุมสัมมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน Smart City

โดยมีนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังปทุมธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ อีกทั้งยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้เกียรติมาบรรยายถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ใน Smart City ด้านต่างๆ รวมถึงภายในงานยังมีการจัดแสดงเทคโนโลยีสำหรับ Smart City เป็นจำนวนมากอีกด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมงานต่างให้ความสนใจกันอย่างล้นหลาม

click here for english

logo-security-systems-magazine

บริษัท ซิเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ มีเดีย จำกัด
เลขที่ 11 ซอยโกสุมรวมใจ 36 แยก 7 ถนนโกสุมรวมใจ
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210

www.securitysystems.in.th/wordpress