ประโยชน์ของ BIG DATA กับ SMART CITY ในแต่ละด้าน

Share

Loading

Big Data คือการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถเก็บข้อมูลได้ในเชิงลึกและมีความหลากหลายของข้อมูล เรียกว่าเป็นการจัดเก็บที่ครอบคลุมข้อมูลทุกอย่างทุกเรื่องเลยก็ว่าได้ Big Data มีคุณลักษณะสำคัญอยู่ 4 อย่างคือ ต้องเป็นข้อมูลที่มีจำนวนมากขนาดมหาศาล (Volume) มีความซับซ้อนหลากหลาย (Variety) มักจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา (Velocity) และยังไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์เพื่อนำมาใช้ในการประกอบการพิจารณาได้ (Veracity)

            ถึงแม้ Big Data จะมีข้อมูลมหาศาลแต่หากไม่มีการวิเคราะห์จัดระเบียบข้อมูลก็ไม่มีประโยชน์ที่จะนำมาใช้งาน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนำมาใช้งานเสมอ ด้วยกระบวนการที่เรียกว่า Analytics โดยเครื่องมือต่างๆ เช่น Data Science, AI, Machine Learning หรือเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อคัดสรรข้อมูลที่ถูกต้องและตรงจุดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเอง

Big Data มีความสำคัญกับ Smart City อย่างไร

            ประโยชน์ของ Big Data Analytics คือใช้เก็บข้อมูลและนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้เพื่อเป็นการตัดสินใจบนตัวอย่างของพื้นฐานความเป็นจริง รวมถึงการนำเอาข้อมูลในอดีตที่มีอยู่มาเรียนรู้และทำข้อมูลเพื่อทำนาย ซึ่งแน่นอนว่า Big Data และ Smart City สองสิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องกันอยู่แล้ว เพราะ Smart City จำเป็นต้องมีการใช้ข้อมูลจำนวนมาก ส่วน Big Data เองก็เป็นตัวเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ และมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการประมวลผลและรวบรวมข้อมูลผ่านเทคโนโลยี IoT ที่เป็นการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างเมืองในอนาคต

ตัวอย่างประโยชน์ของ Big Data ใน Smart City แต่ละด้าน

  • Smart People

            เก็บข้อมูลของท้องถิ่นเป็น Big Data แล้วนำมาวิเคราะห์เก็บเป็นสถิติเพื่อรวบรวมทำศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่น ซึ่งข้อมูลต่างๆ อาจจะมีทั้งข้อมูลของผู้คน รวมไปถึงลักษณะอาชีพหรือภูมิประเทศของท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย

  • Smart Living

            ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่ว่าจะทั้งความเป็นอยู่หรือรวมไปถึงด้านสุขภาพความปลอดภัย ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่สำคัญในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น ระบบป้องกันและระวังภัยพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิด จัดทำเป็นแอปพลิเคชันแจ้งเตือนภัยบริเวณพื้นที่ชุมชนหรืออาคารต่างๆ เพื่อให้ผู้คนระมัดระวังตัวมากขึ้น รวมไปถึงแจ้งเตือนไปยังสถานีตำรวจเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้น

  • Smart Mobility

            เก็บสถิติข้อมูลด้านการจราจรมาวิเคราะห์ว่าจุดไหนบ้างที่การจราจรติดขัด หรือจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ สามารถนำข้อมูลที่มีมาทำแผนป้องกันได้เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและคลี่คลายปัญหาการจราจรติดขัด รวมไปถึงยานยนต์ไร้คนขับที่ต้องใช้อุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูงและมีความเสถียรที่สุด จำเป็นต้องมี Big Data เพื่อรองรับระบบการตัดสินใจอัตโนมัติหรือ Artificial Intelligence

  • Smart Environment

            พื้นที่ใดที่มีคุณภาพน้ำไม่ได้มาตรฐานหรือมีปัญหามลพิษ สามารถนำข้อมูลของ Big Data ที่มีอยู่มานำมาคัดกรองเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตได้ ว่าจุดไหนต้องปรับปรุงแบบไหนหรือควบคุมอย่างไร เพื่อพัฒนาให้ได้คุณภาพดีขึ้นได้

  • Smart Economy

            ปัญหาราคาผลผลิตที่ตกต่ำลงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างแน่นอน แต่หากเรามีวิธีที่จะคำนวณปริมาณผลผลิตแต่ละปีไม่ให้มากหรือน้อยเกินไปได้ ปัญหาราคาตกต่ำก็จะหมดไป Big Data สามารถนำข้อมูลที่มีในแต่ละปีมาประมาณได้ว่าแต่ละปีหรือแต่ละฤดู พื้นที่ไหนมีผลผลิตอะไรสูงหรือมีไม่เพียงพอ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อควบคุมปริมาณผลผลิตให้มีเพียงพอ ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป ซึ่งผลที่ได้อาจจะทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศหมดปัญหาเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำลงไปได้

  • Smart Energy

            การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ออกแบบภายใต้แนวคิดระบบโครงข่ายอัจฉริยะสำหรับส่งกระแสไฟฟ้าแบบครบวงจร หรือ สมาร์ทกริด (Smart Grid) โดยเริ่มต้นจากการนำข้อมูลของระบบไฟฟ้าตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการจ่ายกระแสไฟฟ้า มีการประเมินพฤติกรรมและทิศทางการใช้ไฟฟ้าและคาดการณ์ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลิตต่างๆ ในอนาคตได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น

  • Smart Governance

            Online Public Service มี Application หรือ Website การให้บริการของหน่วยงานรัฐ เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน และประชาชน ให้มีความรวดเร็ว ลดปัญหาในการบริหารจัดการ โปร่งใสตรวจสอบได้

            Big Data ยังมีประโยชน์ในเรื่องอื่นๆ อีกมากนอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า Big Data มีความสำคัญสำหรับการนำมาพัฒนาในทุกๆ ด้านของ Smart City ประโยชน์ของการที่มีข้อมูลจำนวนมหาศาลอยู่ในมือ มันคือขุมทรัพย์ชั้นดีที่หากนำมาจำแนกและเลือกใช้ถูกจะทำให้ได้เปรียบรวมถึงมีโอกาสมากว่าผู้อื่นอีกด้วย ดังนั้นผู้ที่มี Big Data ควรเลือกใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและส่วนรวม

 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา

https://www.facebook.com/ThailandStartup

http://bigdataexperience.org/big-data-healthcare/

https://www.aware.co.th/big-data-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/

https://sertiscorp.com/category/big-data/