การบูรณาการกับการพัฒนา

Integration and Development

Share

Loading

บูรณาการ แปลว่า การกระทำให้สมบูรณ์ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Integration

            มาพูดถึงความหมายของศัพท์ว่า บูรณาการ หรือ Integration กันนิดหน่อย  จะลองให้ความหมายอย่างง่ายที่สุดว่า บูรณาการ คือการทำให้สมบูรณ์ แต่พูดแค่นี้มันอาจจะไม่สมบูรณ์ ถ้าจะพูดให้สมบูรณ์ก็คงจะต้องให้ความหมายที่ละเอียด ให้เกิดภาพที่ชัดยิ่งขึ้น คือ

            การผสมผสานกลมกลืนของแผน กระบวนการ ข้อมูลและสารสนเทศ การตัดสินใจที่เกี่ยวกับทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สำคัญของส่วนราชการ การบูรณาการที่มีประสิทธิผล ซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน จะสำเร็จได้เมื่อองค์ประกอบแต่ละส่วนของระบบการจัดการดำเนินการมีการปฏิบัติการเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์

            การนำเทคโนโลยี CCTV เข้ามาใช้ในการรักษาความปลอดภัยให้กับชุมชนเมือง ได้ถูกตั้งคำถามในเรื่องของประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้งาน เพราะอันที่จริงแล้ว เทคโนโลยีระบบ CCTV นี้สามารถบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเพียงเรื่องของการสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชน

Integration 2

            ระบบกล้อง CCTV ในที่สาธารณะ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยสอดส่องดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งยังใช้เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยของประชาชนโดยตรง คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่เทศกิจชุมชน ในการดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชนเมือง ระบบดังกล่าวจะช่วยลดภาระงานและจำนวนเจ้าน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานตรวจตราความเรียบร้อยในบางพื้นที่ลงได้อย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างการใช้กล้อง CCTV ในกรุงลอนดอน สามารถลดจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการจับตัวอาชญากรและผู้กระทำความผิดได้อย่างถูกต้องแม่นยำ อย่างไรก็ดี การมีกล้องจำนวนมากไม่ได้หมายความโดยตรงว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างเต็มที่ เพราะการใช้ประโยชน์จากกล้อง CCTV เหล่านี้ ส่วนใหญ่ยังถูกจำกัดการใช้งานเพียงในแวดวงของส่วนราชการ และยังถูกใช้เพียงในแง่ของการเฝ้าระวัง แต่ยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบโดยเชื่อมบูรณาการเข้ากับระบบการแก้ปัญหาเมืองเรื่องอื่นๆ เช่น เรื่องการจราจร เรื่องการเฝ้าระวังและบรรเทาสาธารณะภัย เรื่องระบบการจัดการเก็บขยะอัจฉริยะ เป็นต้น

Integration 3B

 

            นอกจากนั้นแล้ว ระบบกล้อง CCTV ยังสามารถนำไปบูรณาการเข้ากับงานจราจรและระบบขนส่งมวลชนได้ด้วยที่ไม่เพียงจะใช้เพื่อดูความสงบเรียบร้อย หากยังถูกใช้เพื่อตรวจสอบปริมาณคนที่ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนเพื่อจัดรถให้บริการได้สอดคล้องกับอุปทานการใช้งาน นอกจากนี้ ระบบกล้อง CCTV ยังเชื่อมเข้ากับการบริหารการจราจรในเมืองด้วย โดยตำรวจจราจรสามารถใช้ข้อมูลจากระบบเพื่อควบคุมดูแลการจราจรบนท้องถนน เช่น การตรวจสอบอุบัติเหตุบนท้องถนน การจัดระบบให้หลีกเลี่ยงสันทางที่มีรถติด เป็นต้น ทำให้สามารถจัดการปัญหาการจราจรในเบื้องต้นและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ระบบกล้องยังถูกใช้เพื่อตรวจจับรถยนต์ที่วิ่งในเขตเมืองเร็วเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ รวมทั้งใช้เพื่อตรวจทะเบียนรถที่ทำผิดกฎจราจรได้ด้วย

Integration 4

   Integration 5         จะเห็นได้ว่า ระบบกล้อง CCTV มีศักยภาพที่จะใช้เพื่อแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาในเมืองได้หลายเรื่อง หากมีการวางแผนและจัดระบบให้เกิดบูรณาการเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆอย่างเหมาะสม แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าปริมาณกล้องคือการใช้ประโยชน์อย่างเชื่อมโยงบูรณาการกันกับระบบอื่นๆ การใช้กล้อง CCTV เพื่อความปลอดภัยเป็นเพียงการใช้ประโยชน์ขั้นปฐมภูมิเท่านั้น ในการใช้ประโยชน์จากระบบที่มีอยู่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะเป็นตัวบอกถึงความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ

 

Integration 6

Bosch LOGO                                        cctv-th-111

บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด                          บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย                     143 สวนสยาม ซอย 7 ถนนสวนสยาม
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110                                 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230

www.bosch.co.th                                                               cctv.co.th