SMART CITY THAILAND ROADSHOW 2019

งานประชุมสัมมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

Share