สมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย Thai Intelligent CCTV Association หรือ iCA

Share

Loading

สมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย (iCA) ชื่อเดิม คือ CCTV Consortium ซึ่งมีจุดเริ่มต้นในปี 2556 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สวทช. หรือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สมาคมฯ ประกอบด้วยภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ และอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย ที่ร่วมกันวิจัยและพัฒนา สร้าง CCTV Analytics ของประเทศ รวมถึงการสร้างมาตรฐาน มุ่งหวังลดต้นทุนการนำเข้าและสามารถ Customize โปรแกรม ให้เหมาะสมกับการใช้งานภายในประเทศ

โดยมีเป้าหมายในการรักษาความปลอดภัยและส่งเสริมให้เกิดการนำเอาเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ นอกจากใช้เพื่อสร้างความปลอดภัย อาทิ ด้านการควบคุมการจราจร ด้านการค้าปลีก และรวมไปถึงการนำไปใช้เพื่อเป็นโซลูชั่นส์สำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ