กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ รับรางวัลโรงงานสีขาว

Share

Loading

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เข้ารับประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จากการที่บริษัทฯ เป็นสถานประกอบการที่เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการปัญหายาเสพติด ซึ่งดำเนินการตามระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ และโครงการโรงงานสีขาว

โดย ดร.ชลิดา อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ พญ.ลิลรฎา อนันตรัมพร กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แทนรับมอบประกาศเกียรติคุณดังกล่าวจาก นางวลัยพร เหล่าวานิช ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) ถ.วิภาวดี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561