สำนักงานตำรวจแห่งชาติและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพิ่มอัจฉริยภาพให้กล้องวงจรปิด

Share

Loading

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยหลายประเทศทั่วโลกต่างนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้งานในหน่วยงานและองค์กร เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและการทำงาน รวมไปถึงหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยนั้นก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วิระชัย ทรงเมตตา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการระดับกรมมีฐานะเป็นนิติบุคคลขึ้นการบังคับบัญชาโดยตรงต่อนายกรัฐมนตรีโดยไม่อยู่ในสังกัดกระทรวงใด ๆ หรือสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีอำนาจหน้าที่ ตามที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติ มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ดังนี้

1.รักษาความปลอดภัยต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
2.ดูแลควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3.ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา
4.รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร
5.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
6.ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
7.ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ ตามข้อ 1,2,3,4 หรือ 5 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กองทะเบียนประวัติอาชญากร

กองทะเบียนประวัติอาชญากร

สำหรับในส่วนงานป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ

กองทะเบียนประวัติอาชญากร หรือ ทว. เป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ขึ้นตรงต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2475 มีอำนาจหน้าที่สำคัญในความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้กระทำความผิด รวมทั้งตรวจสอบบุคคลและสิ่งของที่เกี่ยวข้องในคดีอาญา เพื่อการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

และว่าด้วยกำหนดหน้าที่การงานในข้าราชการตำรวจ ฉบับที่ 17 ได้กำหนดให้กองทะเบียนประวัติอาชญากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ รวมทั้งจัดทำโปรแกรมคำสั่งในการประมวลผล ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อันเกิดจากการประมวลผลด้วยโปรแกรม บำรุงรักษาโปรแกรมรวมทั้งคำสั่งให้เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงแก้ไขระบบงานให้มีความเหมาะสมกับสภาพของการปฏิบัติงาน และเพิ่มขีดความสามารถของโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกเนือจากการพัฒนาโปรแกรมแล้ว กองทะเบียนประวัติอาชญากรยังมีหน้าที่ในการค้นคว้า วิจัยวิทยาการความก้าวหน้าทางด้านเทคดนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาบุคลาการในหน่วยงาน จัดทำเอกสารประกอบการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ในแต่ละโปรแกรม ฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ตลอดจนให้คำแนะนำปรึกษาและช่วยเหลือแก่หน่วยงานอื่นที่มีการประสานงานในการปฏิบัติงานร่วมกับกองทะเบียนประวัติอาชญากร

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

ฐานข้อมูลอาชญากรรม

กองทะเบียนประวัติอาชญากรเป็นหน่วยงานเดียวภายในสังกัดของสำนักงานำตรวจแห่งชาติ ที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านฐานข้อมูลบุคคลซึ่งกระทำความผิดและถูกจับกุมดำเนินคดี บุคคลพ้นโทษ ผู้ร้ายที่ก่อคดีและหลบหนีความผิด บุคคลที่เข้ารับราชการหรือสมัครเข้าทำงาน คนหายหรือพลัดหลง รวมตลอดถึงคนตายไม่ทราบชื่อและประวัติส่วนบุคคล หน้าที่หลักของกองทะเบียนประวัติอาชญากรคือเก็บบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล เช่น แผ่นลายพิมพ์นิ้วมือ รูปภ่าย แผนประทุษกรรม ประวัติย่อ ตำหนิรูปพรรณสัณฐานของบุคค หมายจับ

นอกจากนี้กองทะเบียนประวัติอาชญากร ยังเก็บบันทึกประวัติของสิ่งของ เช่น ทรัพย์ที่สูญหายหรือถูกประทุษร้าย ได้แก่ยานพาหนะ อาวุธปืนและทรัพย์สินอื่น ๆ โดยเก็บลักษณะในส่วนของรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ตำหนิรูปพรรณ ชนิดวัตถุและหมายเลขทะเบียน เป็นต้น

โดยในปัจจุบันถือได้ว่ากองทะเบียนประวัติอาชญากร เป็นหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลประวัติการกระทำผิดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และติด 1 ใน 10 ของอาเซียนที่มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่สุด โดยมีการเก็บข้อมูลประวัติผู้กระทำผิดกว่า 18 ล้านคน และมีข้อมูลหมายจับของสถานีตำรวจทั่วประเทศประมาณ 2 แสนหมาย

ดังนั้นหากสามารถนำเอาเทโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วนในการวิดเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมหาศาลได้อย่างเหมาะสม ก็จะเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการทำขึ้นไปอีกขั้น

กล้องวงจรปิดจับโจร

จากสภาพในปัจจุบันเราจะพบว่ากล้อวงจรปิดถือเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่มีการติดตั้งเอาไว้ตาแหล่งชุมชนต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งโดยปกติแล้วการใช้งานส่วนใหญ่จะเป็นไปในลักษณะของการเก็บบันทึกภาพเหตุการณ์ เพื่อนำเอาภาพเหตุการณ์ที่บันทึกไว้มาใช้ประโยชน์ในการสอบสวนสืบสวนเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้น

สำหรับความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานำตรวจแห่งชาติและมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ จะเป็นการนำเอากล้องวงจรปิดมาใช้งานในลักษณะที่ก้าวไปอีกขึ้น “การนำเอากล้องวงจรปิดมาช่วยตำรวจับโจร” เหมาะเดิมที่การติดตามตัวคนร้ายจะใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนและเฝ้าติดตาม แต่ในกรณีนี้จะเป็นการพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI:Artificial Intelligence) เพื่อช่วยในการติดตามคนร้ายตามหมายจับ

ซึ่งหลักการก็คือนำข้อมูลหมายจับทั้งหมดมาใส่ไว้ในระบบกล้องวงจรปิด และเมื่อกล้องวงจรปิดตรวจพบผู้ที่มีรูปพรรณตรงตามหมายจับ ระบบก็จะทำการแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเข้าทำการตรวจสอบ หากตรงตามหมายจับจริงก็จะมีการจับกุมดำเนินคดี

เพราะฉะนั้นการนำเอาเคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนการทำงานของเจ้าเหน้าที่ตำรวจ ก็จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และถือเป็นผลประโยชน์โดยตรงที่จะเกิดต่อประชาชนและประเทศชาติ

ขั้นตอนดำเนินการ

พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา ได้สั่งการให้มีการเตรียมพร้อมด้านฐานข้อมูล ระบบเน็ตเวิร์คที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้มีการเตรียมพร้อมในส่วนของหมายจับที่ส่งมาจากสถานีตำรวจทั่วประเทศ “โดยปกติเมื่อเกิดเหตุ มีคนร้าย แต่จับคนร้ายไม่ได้ เจ้าหน้าที่ก็จะสืบหาว่าคนร้ายคือใคร เช่น อาจจะไปค้นหาจากรูปภาพที่มีอยู่ หรือจากทะเบียนราษฎร์ หรือจากการตรวจค้นที่เกิดเหตุ เมื่อได้ภาพมาแล้ว ก็นำมาออกหมายจับ” ซึ่งสิ่งสำคัญคือรูปภาพ ขณะนี้กำลังมีการปรับปรุงฐานข้อมูลรูปภาพให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

สำหรับการติดตั้งและนำไปใช้ในช่วงแรก มีการวางแผนว่าจะนำไปติดตั้งในแหล่งชุมชน เช่น ศูนย์การค้า สถานีขนส่งผู้โดยสาร ฯลฯ ซึ่งในเบื้องต้นหากมีการทดสอบระบบ และปรับปรุงจนระบบสามารถใช้งานได้ระดับนึงแล้ว ก็จะประสานไปยังส่วนของเมืองที่ทำ Smart City เพื่อขยายผลนำเทคโนโลยีไปลงใช้ในพื้นที่ต่าง ๆ ในวงกว้าง

Click อ่านต่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้คิดค้นและพัฒนากล้องอัจริยะ